CDB>CESTNÁ SIEŤ SR>Vybrané zmeny v cestnej sieti SR
Prejsť na navigáciu

Vybrané zmeny v cestnej sieti SR

Mapy cestnej siete (prehľadové mapy SR, mapy krajov, mapy okresov, mapové listy) sa aktualizujú 1 x ročne. Na každej mape (statickom obrázku- JPG, PNG, PDF) sa nachádza údaj o dátume spracovania a aktuálny stav údajov ku dňu.

Aktuálny stav údajov cestnej siete zobrazujeme na Portáli informačného systému modelu cestnej siete, v aplikácií Mapy CDB. Online mapy zobrazujú stav údajov centrálnej technickej evidencie ciest priamo z našej publikačnej databázy, do ktorej prichádzajú údaje priamo po ich spracovaní a kontrole.  Aktualizácie sú publikované spravidla v trojmesačných intervaloch.

Zoznam vybraných zmien v cestnej sieti SR s obsahom

-  otvorené nové úseky ciest – celkové situácie, zložité križovatky 

-  zmeny  (prečíslovanie, pretriedenie ciest, výrazné zmeny v dĺžkach atď.)


 ROK 2021

 • Zaradenie úseku existujúcej miestnej cesty v k.ú. Šiba v dĺžke 0,435 km ako cestu III. triedy – predĺženie existujúcej cesty  III / 3494. Začiatok úseku je v km 1,563 a koniec úseku je v km 1,998. - 15.9.2021

 • Zaradenie a prečíslovanie diaľničného  privádzača PD5 v meste Trenčín v celkovej dĺžke 1,562 km a úseku cesty v meste Trenčín, ktorý je dočasne prevádzkovaný pod pracovným označením I / 61B v celkovej dĺžke 2,748 km do cestnej siete ako cesta I / 61a . Vetvy diaľničného privádzača PD5 v mimoúrovňovej križovatke s cestou I / 61 budú priradené k ceste I / 61a . – 15.8.2021
 • Vyradenie úseku existujúcej cesty III / 2357 v k. ú. Kráľová Lehota v dĺžke 0,024 km. Usporadúvaná cesta III / 2357 sa po vyradení z cestnej siete prevedie do vlastníctva a  správy obce Kráľová Lehota a bude zaradená do siete miestnych komunikácií. – 1.8.2021

 • Zaradenie úseku existujúcej MK v k. ú. Osikov   v dĺžke  1,000 km a úseku existujúcej MK v k. ú. Bartošovce  v dĺžke  1,480 km   ako cestu III / 3524 v celkovej dĺžke 2,480 km. – 20.7.2021

 • Zaradenie úseku novovybudovanej preložky cesty III / 3324 v dĺžke  335 m, smerom do obce Hrašovík v novom kumulatívnom staničení 0,000– 0,355 km. Úprava preložky začína v km 6,330 cesty I / 19 v okružnej križovatke ako súčasť mimoúrovňovej križovatky Hrašovík (Košice-východ) existujúcej cesty I / 19 s rýchlostnou cestu R4 / R2. Koniec úpravy sa nachádza na existujúcej ceste III / 3324 v kumulatívnom staničení 0,335 km. Prestaničenie cesty III / 3324 v celej svojej dĺžke 2,108 km. V novom kumulatívnom staničení 0,000 – 2,108 km. Vyradenie úseku cesty pôvodnom kumulatívnom staničení 0,000 – 0,425 km, III / 3324 v dĺžke 105 m bude zrušený a rekultivovaný, úsek cesty III / 3324 v dĺžke 320 m sa po vyradení z cestnej siete bude slúžiť ako účelová komunikácia k lesným pozemkom. – 20.3.2021 

 • Zaradenie novovybudovaného úsek cesty v k.ú. Polomka v dĺžke 0,351 km ako cestu I / 66 kumulatívnom staničení 133,344  –133,965 km. Vyradenie úseku existujúcej cesty  I / 66 v k.ú. Polomka v dĺžke 0,281 km, v kumulatívnom staničení 0,000 –0,281 km. Vyradený úsek sa prevedie do vlastníctva obce Polomka a bude zaradený do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia. – 15.1.2021
 • Vyradenie  úseku cesty  III / 2614 v  k.ú. Nová Ves, v dĺžke 0,468 km, v kumulatívnom staničení 2,992 – 3, 460 km spolu s mostom M573. Vyradený úsek sa prevedie do vlastníctva obce Nová Ves a bude zaradený do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia. – 15.1.2021
 • Vyradenie úseku existujúcej cesty III/ 2497 v k.ú. Prestavlky  v dĺžke 0,048 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 2,472 –2,520 km. Vyradený úsek sa prevedie do vlastníctva obce Prestavlky a bude zaradený do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia. – 5.1.2021

 


ROK 2020

 • Zaradenie úseku existujúcej cesty pozemnej komunikácie (od križovatky s cestou III / 1290 smerom do miestnej časti Majdánske, po obratisko s autobusovou zastávkou) v k.ú. Horné Orešany, v dĺžke 1,668 km ako cestu III / 1305. – 15.12.2020
 • Nový úsek diaľnice D4  bol otvorený 8.11.2020. Spája cesty I/ 63 a II/ 572A, medzi križovatkami Podunajské Biskupice - Vrakuňa.
 • Zaradenie úseku novovybudovanej PK (preložky cesty I / 11 , št. hranica ČR/SR – Svrčinovec) v dĺžke 0,875 km v novom kumulatívnom staničení 1,411 – 2,286 km. Vyradenie úseku existujúcej cesty I / 11 (št. hranica ČR/SR – Svrčinovec) so začiatkom v mieste začatia stavebnej úpravy preložky cesty I / 11 a s koncom v mieste ukončenia stavebnej úpravy preložky cesty I / 11, v dĺžke 0,863 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 1,411 -2,274 km a pôvodnom líniovom staničení 407,002 (km 408) – 407,865 (km 408). Časť vyraďovaného úseku cesty I / 11 – v pôvodnom kumulatívnom staničení 1,411 – 1,859 km (0,448 km), v pôvodnom líniovom staničení 407,002 (km 408) – 407,458 (km 408) sa po vyradení z cestnej siete zrekultivuje . Časť vyraďovaného úseku cesty I / 11 – v pôvodnom kumulatívnom staničení 1,969 – 2,274 km (0,305 km), v pôvodnom líniovom staničení 407,568 (km 408) – 407,865 (km 408) sa po vyradení z cestnej siete zrekultivuje. Časť vyraďovaného úseku cesty I / 11 v dĺžke 0,110 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 1,859 – 1,969 km, v pôvodnom líniovom staničení 407,450 (km 408) – 407,560 (km 408) sa po vyradení z cestnej siete prevedie do vlastníctva obce Svrčinovec a zaradí sa do siete miestnych komunikácií ako účelová miestna komunikácia. -15.11.2020
 • Zaradenie úseku existujúcej MK v k.ú. Prešov v dĺžke 0,753 km ako cestu I / 68 v novom kumulatívnom staničení 78,348 – 79,101 km. Zaradenie novovybudovaného úseku cesty (preložka cesty I / 68 ) v k.ú. Prešov a k.ú. SoIivar, v dĺžke 3,532 km ako cestu I / 68 v novom kumulatívnom staničení 79,101 – 82,633 km. Zaradenie novovybudovaného úseku cesty v k.ú. Prešov a k.ú- SoIivar, v dĺžke 0,330 km ako cestu I / 20 v novom kumulatívnom staničení 21,755 – 22,105 km. Zaradenie novovybudovaného úseku cesty v k.ú. SoIivar, v dĺžke 0,998 km ako cestu I / 20 v novom kumulatívnom staničení 22,105 – 23,103 km. Prečíslovanie existujúceho úseku cesty I / 80 v dĺžke 1,541 km na cestu I/68 v pôvodnom kumulatívnom staničení I / 80 0,282 – 1,823 km , a v novom kumulatívnom staničení I / 68 82,633 – 84,174 km. Vyradenie úseku existujúcej cesty I / 20 v k.ú. Solivar, v dĺžke 0,347, v pôvodnom kumulatívnom staničení 0,282 – 1,823. Predmetný úsek cesty sa prevedie do vlastníctva mesta Prešov a bude zaradený do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia. Vyradenie úseku existujúcej cesty I / 80 v k. ú. Solivar, v dĺžke 0,282 km. Predmetný úsek cesty sa zrekultivuje. - 1.10.2020.
Mapa  – usporiadanie cestnej siete v meste Prešov.

 • Vyradenie úseku existujúcej cesty III / 2307 v k. ú. Trstená, v okrese Tvrdošín v dĺžke 0,383 km v kumulatívnom staničení 0,00 – 0,383 km. Vyradený úsek sa prevedie do vlastníctva mesta Trstená a bude zaradený do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia. - 1.10.2020

 • Zaradenie novovybudovaného úsek cesty I / 64 v dĺžke 0,984 km v k. ú. Komárno, v novom kumulatívnom staničení 0,00 – 0,984 km. Prečíslovanie pôvodného úseku cesty I / 64 v dĺžke 1,319 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 0,00 – 1,319 km na cestu I/64a. - 15.9.2020
 • Zaradenie existujúcej časti miestnej komunikácie v k. ú. Poloma, v okrese Sabinov v dĺžke 0,100 km od uzlového bodu 2743A03400, v staničení 2,373 –2,473 km ako predĺženie cesty III / 3172 - 1.10.2020
 • Vyradenie úseku cesty III / 2210  v dĺžke 367 m, v pôvodnom staničení 0,000–0,367 km do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia / Ivachnová.– 1.6.2020 
 • Vyradenie úseku cesty III / 2354  v dĺžke 0,066 km, v pôvodnom staničení 0,000–0,066 km do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia / Bobrovník.– 1.6.2020
 • Vyradenie úseku cesty III / 3148  v dĺžke 0,770 km, v kumul. staničení 7,570 – 8,340 km v k.ú. Lesnica do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia.– 1.5.2020
 • Vyradenie úseku cesty III / 3046 v dĺžke 1,001 km, v kumul. staničení 0,000 – 1,001 km v k.ú. Lorinčík do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia.– 1.3.2020
 • Vyradenie úseku cesty I / 16 v dĺžke 205 m, v pôvodnom staničení 304,328 – 304,533 km do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia / Nové Hony.– 10.2.2020
 • Vyradenie úseku cesty I / 16 v dĺžke 425 m, v pôvodnom staničení 304,533 – 304,958 km do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia / Ožďany. –10.2.2020
 • Nový úsek cesty III/1383 Macov – Blatná na Ostrove bol otvorený dňa 27.1.2020. Výstavbou rýchlostnej cesty R7 Dunajská Lužná – Holice  bola prerušená existujúca trasa cesty III/1383 medzi obcami Macov a Blatná na Ostrove. Preloženie cesty v predmetnom úseku sa zrealizovalo kvôli výstavbe rýchlostnej cesty R7. Preložka je zo začiatku úseku vedená v priamej trase existujúcej cesty III/1383, ktorá vedie z obce Macov a ďalej trasa pokračuje priamym úsekom nad plánovaným úsekom cesty R7 mostným objektom. Dĺžka preložky cesty je 457,925 m.

   


  ROK 2019

  ROK 2018- 2017

  ROK 2016- 2015

  ROK 2014- 2012    Aktualizované: 22.9.2021


Publikované: 22.5.2011


<september 2021>
poutstštpisone
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

Aktuálne

TP 103 pre nadrozmernú dopravu

TP 103 pre nadrozmernú dopravu

21.05.2021

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky s účinnosťou od 20.5.2021 schválilo technický predpis TP 103 – Nadmerná a nadrozmerná doprava. Ďalšie informácie o určovaní trás pre prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov sa nachádzajú v sekcii Prepravné trasy.

Viac…

Stav aktualizácie - apríl 2021

Stav aktualizácie - apríl 2021

28.04.2021

V mesiacoch marec – apríl 2021 boli vykonané aktualizácie základných prehľadových máp, štatistické výstupy v tabuľkovej forme so stavom dát cestnej siete k 1.1.2021. Pre lepšiu orientáciu uverejňujeme zoznam aktualizovaných dokumentov aj s odkazmi na ich umiestnenie.

Viac…

Aktualizácia údajov CTEC

Aktualizácia údajov CTEC

20.03.2021

Dňa 19.3.2021 na Portáli IS MCS bola zverejnená aktualizácia údajov centrálnej technickej evidencie ciest so stavom údajov k 1.1.2021. Tieto údaje reprezentujú stav údajov cestnej siete SR za rok 2020; k tomuto stavu budú následne spracované datasety, štatistické výstupy a mapové dokumenty, ktoré budú postupne zverejňované na webovej stránke odboru cestnej databanky. Viac…

Odkazy

 • Užitočné odkazy
 • Autorské práva
 • Mapa stránky
 • Technická podpora
 • Vyhlásenie o prístupnosti