CDB>FAQ>Cestné tunely v SR
Prejsť na navigáciu

Cestné tunely v SR

Cestné tunely na Slovensku

Tunel je líniový podzemný objekt s pozdĺžnym sklonom do 45° vrátane a plochou výrubu väčšou alebo rovnou ako 16 m2 [STN 73 7501], nad ktorým je vrstva pôvodnej horniny alebo zásypu. Rozlišuje sa jednorúrový, dvojrúrový resp. viacrúrový tunel.

S rozvojom automobilovej dopravy v 20. storočí prebiehal v Európe i vo svete aj kvalitatívny a kvantitatívny rozvoj cestnej siete. Cestná sieť musela križovať horské masívy, pre ktoré sa tunelové riešenia ponúkali ako efektívne najmä z hľadiska úspory času oproti prekonávaniu horských priesmykov. Pre hornatú krajinu, akou je Slovensko, sú tunely pri výstavbe železničných tratí aj cestnej a diaľničnej siete nevyhnutnosťou.

Na Slovensku je k 1.1.2021 evidovaných 11 cestných tunelov v prevádzke: tunel Stratená, tunel Branisko, tunel Horelica, tunel Sitina, tunel Bôrik, tunel Šibeník, tunel Poľana, tunel Svrčinovec, tunel Považský Chlmec, tunel Ovčiarsko a tunel Žilina.

1.  Tunel Stratená

Stratenský tunel alebo tunel Stratená je tunel na ceste I. triedy 67 v Košickom kraji v katastrálnom území mesta Dobšiná, východne od obce Stratená. Obchádza dopravne ťažko priechodný Stratenský kaňon. Je to jediný tunel na Slovensku situovaný na ceste I. triedy. Súbežne s cestným tunelom vedie, približne 45 m južnejšie, aj železničný Jarabský tunel II na trati Červená Skala – Margecany. Niveleta cestného tunela je asi 15 m pod niveletou železnice.

Základné údaje :

Košický kraj, okres Rožňava

Cesta I/67 úsek Stratená – Pusté Pole

Prechod cez pohorie Slovenský raj

Otvorenie: január 1972

Kategória tunela : A

Kilometrovníkové staničenie začiatku : 53,473 km;

Dĺžka tunela evidovaná v centrálnej technickej evidencii ciest : 319 m

2.    Tunel Branisko

Tunel Branisko je slovenský diaľničný tunel na diaľnici D1, ktorý sa nachádza na úseku medzi Beharovcami a Fričovcami, na rozhraní okresov Levoča a Prešov, v katastrálnom území obcí Široké a Korytné. So svojou dĺžkou je v súčasnosti vôbec najdlhším dopravným tunelom na Slovensku. Tunel nahradil náročný prechod cez priesmyk Branisko po štátnej ceste I/18, ktorý leží vo výške 751 m n. m. v pohorí Branisko.

Základné údaje :

Prešovský kraj, rozhranie okresov Levoča a Prešov

Cesta D1 úsek Beharovce - Fričovce

Prechod cez pohorie Branisko

Otvorenie: 29. jún 2003

Kategória tunela : E

Kilometrovníkové staničenie začiatku : 370,502 km;

Dĺžka tunela evidovaná v centrálnej technickej evidencii ciest : 4 995 m

3.    Tunel Horelica

Tunel Horelica je tunel na trase diaľnice D3. S portálmi má dĺžku 605 m. Dňa 29. októbra 2004 bol tunel, spolu s 6,4 km dlhým obchvatom Čadce otvorený v polovičnom profile, čím nahradil cestu I/11, prechádzajúcu cez Čadcu.

Základné údaje :

Žilinský kraj, okres Čadca

Cesta D3 úsek Oščadnica - Čadca

Prechod cez pohorie Kysucké Beskydy

Otvorenie: 29. október 2004

Kategória tunela : E

Kilometrovníkové staničenie začiatku : 415,299 km;

Dĺžka tunela evidovaná v centrálnej technickej evidencii ciest : 604 m

4.    Tunel Sitina

Tunel Sitina, je diaľničný tunel na diaľnici D2 v Bratislave. Tvoria ho dve samostatné tunelové rúry, pričom každá je dvojpruhová. Dĺžka razenej časti západnej rúry je 1 189 metrov, dĺžka razenej časti východnej rúry je 1 159 metrov. Bol prvým slovenským dvojrúrovým tunelom.

Základné údaje :

Bratislavský kraj, okres Bratislava IV

Cesta D2 úsek Bratislava, Mlynská dolina – Lamačská cesta

Prechod cez vrch Sitina

Otvorenie: 24. jún 2007

Kategória tunela : E

Kilometrovníkové staničenie začiatku : 59,158 km;

Dĺžka tunela evidovaná v centrálnej technickej evidencii ciest : 1434 m

5.    Tunel Bôrik

Tunel Bôrik je diaľničný tunel na diaľnici D1 medzi Mengusovcami a Jánovcami. V októbri 2014 sa tunel stal prvým diaľničným tunelom kde je povolená preprava nebezpečných látok

Tunel bol razený tzv. Novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM). Po oboch stranách vozovky sú chodníky 1 m široké. Medzi technické vybavenie tunela okrem iného patrí aj zariadenie zabezpečujúce príjem vysielania Slovenského rozhlasu a príjem signálu mobilných operátorov.

Základné údaje :

Prešovský kraj, okres Poprad

Cesta D1 úsek Mengusovce - Jánovce

Prechod cez vrch Bôrik

Otvorenie: 5. decembra 2009

Kategória tunela : A

Kilometrovníkové staničenie začiatku 315,293 km;

Dĺžka tunela v centrálnej technickej evidencii ciest – 995 m

6.    Tunel Šibenik

Tunel Šibenik je diaľničný dvojrúrový tunel s dĺžkou 588 metrov (z toho razená časť dĺžky 540 m), ktorý sa nachádza na úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov II. úsek. Razený bol novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM). V tuneli sa nachádza jeden únikový východ s možnosťou prechodu do druhej tunelovej rúry.

Základné údaje :

Prešovský kraj, okres Levoča

Cesta D1 úsek Jánovce - Jablonov

Otvorenie: 30. novembra 2015

Kategória tunela : A

Kilometrovníkové staničenie začiatku 353,268 km;

Dĺžka tunela v centrálnej technickej evidencii ciest – 586 m

7.    Tunel Poľana

Tunel Poľana je diaľničný jednorúrový tunel v okrese Čadca, ktorý sa nachádza na diaľnici D3 v úseku Svrčinovec – Skalité. Samotná výstavba bola oficiálne spustená 25. októbra 2013 odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, základný kameň stavby bol slávnostne položený 30. októbra 2013. Razba tunela bola zahájená 31. júla 2014 slávnostným osadením sošky sv. Barbory pri západnom portáli. Po 15 mesiacoch práce bol tunel 7. septembra 2015 slávnostne prerazený a v polovičnom profile odovzdaný do užívania 10. júna 2017.

Základné údaje :

Žilinský kraj, okres Čadca

Cesta D3 úsek Svrčinovec - Skalité

Prechod cez Jablunkovské medzihorie

Otvorenie: 10. júna 2017

Kategória tunela : A

Kilometrovníkové staničenie začiatku 55,049 km;

Dĺžka tunela v centrálnej technickej evidencii ciest – 900 m

8.    Tunel Svrčinovec

Tunel Svrčinovec je diaľničný jednorúrový tunel s dĺžkou 420 metrov, ktorý sa nachádza na diaľnici D3 v úseku Svrčinovec – Skalité – štátna hranica SK/PL. Samotná výstavba bola oficiálne spustená 30. októbra 2013 slávnostným položením základného kameňa. S razením tunela sa oficiálne začalo osadením sošky sv. Barbory pri západnom portáli 30. októbra 2014. Tunel bol slávnostne prerazený 23. júna 2015 a v polovičnom profile odovzdaný do užívania 10. júna 2017.

Základné údaje :

Žilinský kraj, okres Čadca

Cesta D3 úsek Svrčinovec - Skalité

Prechod cez pohorie Kysucké Beskydy

Otvorenie: 10. júna 2017

Kategória tunela : A

Kilometrovníkové staničenie začiatku 45,133 km;

Dĺžka tunela v centrálnej technickej evidencii ciest – 420 m

9.    Tunel Považský Chlmec

Tunel Považský Chlmec je diaľničný dvojrúrový tunel na Slovensku. Nachádza sa severozápadne od centra Žiliny a je súčasťou úseku diaľnice D3 Žilina, Strážov–Žilina, Brodno. Samotná výstavba sa oficiálne začala 17. júna 2014. Slávnostný začiatok razenia tunela osadením sošky sv. Barbory sa uskutočnil dňa 10. marca 2015 v mieste stavby stredového portálu tunela. K 5. júnu 2015 bolo v súčte vyrazených 1127 m v kalote. Tunel bol slávnostne prerazený 28. januára 2016  a v plnom profile odovzdaný do užívania 2. decembra 2017.

Základné údaje :

Žilinský kraj, okres Žilina

Cesta D3 úsek Svrčinovec - Skalité

Prechod cez Jablunkovské medzihorie

Otvorenie: 2. decembra 2017

Kategória tunela : A

Kilometrovníkové staničenie začiatku 9,883 km;

Dĺžka tunela v centrálnej technickej evidencii ciest – 2176 m

10.    Tunel ovČiarsko

Tunel Ovčiarsko je diaľničný dvojrúrový tunel na Slovensku s dĺžkou 2 360 m.Je súčasťou diaľničného obchvatu Žiliny. Nachádza sa na diaľnici D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka v okrese Žilina. Výstavba tunela začala ešte v roku 1996 razením prieskumnej štôlne. Prieskumná štôlňa tunela bola prerazená v apríli 1998. Následne bola ďalšia výstavba tunela odložená. Samotná výstavba sa oficiálne začala 20. februára 2014. Oficiálne razenie tunela odštartovalo slávnostné osadenie sošky sv. Barbory dňa 12. septembra 2014 pri západnom portáli. Severná tunelová rúra bola slávnostne prerazená 29. apríla 2016 a južná tunelová rúra 12. júla 2016. Tunel bol v plnom profile slávnostne odovzdaný do definitívneho užívania 29. januára 2021.

Základné údaje :

Žilinský kraj, okres Žilina

Cesta D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Prechod cez pohorie Strážovské vrchy

Otvorenie: 29. januára 2021

Kategória tunela :  A

Kilometrovníkové staničenie začiatku 189,432 km;

Dĺžka tunela v centrálnej technickej evidencii ciest – 2353 m

11.  Tunel Žilina

Tunel Žilina je diaľničný dvojrúrový tunel s dĺžkou 655 m. Nachádza sa na diaľnici D1 v úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka v okrese Žilina. Tunel je súčasťou diaľničného obchvatu mesta Žilina. Slávnostný začiatok razenia tunela a osadenie sošky sv. Barbory sa uskutočnilo dňa 5. novembra 2014 pri západnom portáli. Vplyvom nepriaznivých geologických podmienok a niekoľkokrát prepadnutého stropu trval proces raziacich prác podstatne dlhšie, ako bolo pôvodne plánované.Tunel bol slávnostne prerazený 5. decembra 2016. Sprejazdnenie tak bolo možné až po dokončení privádzača a výjazdu Lietavská Lúčka. Tunel bol v plnom profile slávnostne odovzdaný do definitívneho užívania 29. januára 2021.

Základné údaje :

Žilinský kraj, okres Žilina

Cesta D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Prechod cez pohorie Strážovské vrchy

Otvorenie: 29. januára 2021

Kategória tunela : A

Kilometrovníkové staničenie začiatku 196,996 km;

Dĺžka tunela v centrálnej technickej evidencii ciest – 673 m

KATEGÓRIA TUNELA

Dohoda ADR 2017 (bod 1.9.5) rozčlenila tunely na základe troch možných nebezpečenstiev do piatich kategórii.

(a)    výbuchy

(b)    uvoľnenie jedovatých plynov alebo únik jedovatých kvapalín,

(c)    požiare

Kategória tunela podľa ADR :

A – žiadne obmedzenie pri preprave nebezpečných vecí ( ďalej len „NV“)

B – obmedzenie pre NV, ktoré môžu spôsobiť veľmi veľký výbuch

C – obmedzenie pre NV, ktoré môžu viesť k veľmi veľkému výbuchu, veľkému výbuchu alebo veľkému uvoľneniu jedov

D – obmedzenie pre NV, ktoré môžu viesť k veľmi veľkému výbuchu, veľkému výbuchu, k veľkému uvoľneniu jedov alebo veľkému požiaru

E – Obmedzenie pre prepravu všetkých NV okrem UN 2814, UN 2900, UN 2919, UN 3077, UN 3082, UN 3291, UN 3331, UN 3359 a UN 3373 a pre všetky NV v súlade s ustanoveniami, ktoré sa týkajú nebezpečných vecí balených v obmedzených množstvách, ak celková hrubá hmotnosť prepravovaných množstiev na dopravnej jednotke prekročí 8 ton.

(Zmeny, doplnky a opravy v dohode ADR platnej od 1.1. 2017 sú zverejnené na stránke Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky)

 

Aktualizované: 5.8.2021

 

Publikované: 3.2.2018


<január 2022>
poutstštpisone
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Aktuálne

Aktualizácia údajov CTEC - 12/2021

Aktualizácia údajov CTEC - 12/2021

16.12.2021

Dňa 15.12.2021 na Portáli IS MCS bola zverejnená aktualizácia údajov centrálnej technickej evidencie ciest so stavom údajov k 3.12.2021. Aktualizované dáta obsahujú novootvorené úseky D4 – Obchvat Bratislavy, R7 – nové úseky, D1 – Obchvat mesta Prešov a ďalšie drobné zmeny v cestnej sieti.

Viac…

D4, obchvat Bratislavy

D4, obchvat Bratislavy

23.11.2021

Do centrálnej technickej evidencie ciest pribudli údaje nového diaľničného obchvatu Bratislavy, ktorý má dĺžku 27 km, nachádza sa na ňom 9 križovatiek a 57 mostov.

Viac…

Stav aktualizácie máp cestnej siete SR

Stav aktualizácie máp cestnej siete SR

10.11.2021

V mesiacoch marec – november 2021 boli vykonané a zverejnené aktualizácie máp cestnej siete SR – prehľadové mapy, mapy krajov, mapy okresov, mapové listy, mapy podla správcov CK  so stavom dát cestnej siete k 1.1.2021.

Viac…

Odkazy

  • Užitočné odkazy
  • Autorské práva
  • Mapa stránky
  • Technická podpora
  • Vyhlásenie o prístupnosti