CDB>FAQ>Cestné tunely v SR
Prejsť na navigáciu

Cestné tunely v SR

Cestné tunely na Slovensku

Tunel je líniový podzemný objekt s pozdĺžnym sklonom do 45° vrátane a plochou výrubu väčšou alebo rovnou ako 16 m2 [STN 73 7501], nad ktorým je vrstva pôvodnej horniny alebo zásypu. Rozlišuje sa jednorúrový, dvojrúrový resp. viacrúrový tunel.

S rozvojom automobilovej dopravy v 20. storočí prebiehal v Európe i vo svete aj kvalitatívny a kvantitatívny rozvoj cestnej siete. Cestná sieť musela križovať horské masívy, pre ktoré sa tunelové riešenia ponúkali ako efektívne najmä z hľadiska úspory času oproti prekonávaniu horských priesmykov. Pre hornatú krajinu, akou je Slovensko, sú tunely pri výstavbe železničných tratí aj cestnej a diaľničnej siete nevyhnutnosťou.

Na Slovensku je k 1.1.2018 evidovaných 9 cestných tunelov v prevádzke: tunel Stratená, tunel Branisko, tunel Horelica, tunel Sitina, tunel Bôrik, tunel Šibeník, tunel Poľana, tunel Svrčinovec a tunel Považský Chlmec.

1.  Tunel Stratená

Stratenský tunel alebo tunel Stratená je tunel na ceste I. triedy 67 v Košickom kraji v katastrálnom území mesta Dobšiná, východne od obce Stratená. Obchádza dopravne ťažko priechodný Stratenský kaňon. Je to jediný tunel na Slovensku situovaný na ceste I. triedy. Súbežne s cestným tunelom vedie, približne 45 m južnejšie, aj železničný Jarabský tunel II na trati Červená Skala – Margecany. Niveleta cestného tunela je asi 15 m pod niveletou železnice.

Základné údaje :

Košický kraj, okres Rožňava

Cesta I/67 úsek Stratená – Pusté Pole

Prechod cez pohorie Slovenský raj

Otvorenie: január 1972

Kategória tunela : A

Kumulatívne staničenie začiatku: 52,490 km; Kumulatívne staničenie konca: 52,809 km

Kilometrovníkové staničenie začiatku : 53,473 km; Kilometrovníkové staničenie konca: 53,792 km – podľa KM 53,0

Dĺžka tunela evidovaná v centrálnej technickej evidencii ciest : 319 m

2.    Tunel Branisko

Tunel Branisko je slovenský diaľničný tunel na diaľnici D1, ktorý sa nachádza na úseku medzi Beharovcami a Fričovcami, na rozhraní okresov Levoča a Prešov, v katastrálnom území obcí Široké a Korytné. So svojou dĺžkou je v súčasnosti vôbec najdlhším dopravným tunelom na Slovensku. Tunel nahradil náročný prechod cez priesmyk Branisko po štátnej ceste I/18, ktorý leží vo výške 751 m n. m. v pohorí Branisko.

Základné údaje :

Prešovský kraj, rozhranie okresov Levoča a Prešov

Cesta D1 úsek Beharovce - Fričovce

Prechod cez pohorie Branisko

Otvorenie: 29. jún 2003

Kategória tunela : E

Kumulatívne staničenie začiatku: 315,836 km; Kumulatívne staničenie konca: 320,831 km

Kilometrovníkové staničenie začiatku : 370,502 km; Kilometrovníkové staničenie konca: 375,528 km – podľa KM 370,5

Dĺžka tunela evidovaná v centrálnej technickej evidencii ciest : 4 995 m

3.    Tunel Horelica

Tunel Horelica je tunel na trase diaľnice D3. S portálmi má dĺžku 605 m. Dňa 29. októbra 2004 bol tunel, spolu s 6,4 km dlhým obchvatom Čadce otvorený v polovičnom profile, čím nahradil cestu I/11, prechádzajúcu cez Čadcu.

Základné údaje :

Žilinský kraj, okres Čadca

Cesta D3 úsek Oščadnica - Čadca

Prechod cez pohorie Kysucké Beskydy

Otvorenie: 29. október 2004

Kategória tunela : E

Kumulatívne staničenie začiatku: 1,279 km; Kumulatívne staničenie konca: 1,883 km

Kilometrovníkové staničenie začiatku : 415,299 km; Kilometrovníkové staničenie konca: 415,903 km – podľa KM 415,5

Dĺžka tunela evidovaná v centrálnej technickej evidencii ciest : 604 m

4.    Tunel Sitina

Tunel Sitina, je diaľničný tunel na diaľnici D2 v Bratislave. Tvoria ho dve samostatné tunelové rúry, pričom každá je dvojpruhová. Dĺžka razenej časti západnej rúry je 1 189 metrov, dĺžka razenej časti východnej rúry je 1 159 metrov. Bol prvým slovenským dvojrúrovým tunelom.

Základné údaje :

Bratislavský kraj, okres Bratislava IV

Cesta D2 úsek Bratislava, Mlynská dolina – Lamačská cesta

Prechod cez vrch Sitina

Otvorenie: 24. jún 2007

Kategória tunela : E

Kumulatívne staničenie začiatku: 59,167 km; Kumulatívne staničenie konca: 60,594 km

Kilometrovníkové staničenie začiatku : 59,158 km; Kilometrovníkové staničenie konca: 60,585 km – podľa KM 59,0

Dĺžka tunela evidovaná v centrálnej technickej evidencii ciest : 1427 m

5.    Tunel Bôrik

Tunel Bôrik je diaľničný tunel na diaľnici D1 medzi Mengusovcami a Jánovcami. V októbri 2014 sa tunel stal prvým diaľničným tunelom kde je povolená preprava nebezpečných látok

Tunel bol razený tzv. Novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM). Po oboch stranách vozovky sú chodníky 1 m široké. Medzi technické vybavenie tunela okrem iného patrí aj zariadenie zabezpečujúce príjem vysielania Slovenského rozhlasu a príjem signálu mobilných operátorov.

Základné údaje :

Prešovský kraj, okres Poprad

Cesta D1 úsek Mengusovce - Jánovce

Prechod cez vrch Bôrik

Otvorenie: 5. decembra 2009

Kategória tunela : A

Kumulatívne staničenie začiatku: 260,628 km ; Kumulatívne staničenie konca: 261,615 km,

Kilometrovníkové staničenie začiatku 315,293 km; Kilometrovníkové staničenie konca: 316,280 km – podľa KM 315,0

Dĺžka tunela v centrálnej technickej evidencii ciest – 987 m

6.    Tunel Šibenik

Tunel Šibenik je diaľničný dvojrúrový tunel s dĺžkou 588 metrov (z toho razená časť dĺžky 540 m), ktorý sa nachádza na úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov II. úsek. Razený bol novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM). V tuneli sa nachádza jeden únikový východ s možnosťou prechodu do druhej tunelovej rúry.

Základné údaje :

Prešovský kraj, okres Levoča

Cesta D1 úsek Jánovce - Jablonov

Otvorenie: 30. novembra 2015

Kategória tunela : A

Kumulatívne staničenie začiatku: 298,611 km ; Kumulatívne staničenie konca: 299,197 km,

Kilometrovníkové staničenie začiatku 353,268 km; Kilometrovníkové staničenie konca: 353,854 – podľa KM 353,0

Dĺžka tunela v centrálnej technickej evidencii ciest – 586 m

7.    Tunel Poľana

Tunel Poľana je diaľničný jednorúrový tunel v okrese Čadca, ktorý sa nachádza na diaľnici D3 v úseku Svrčinovec – Skalité. Samotná výstavba bola oficiálne spustená 25. októbra 2013 odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, základný kameň stavby bol slávnostne položený 30. októbra 2013. Razba tunela bola zahájená 31. júla 2014 slávnostným osadením sošky sv. Barbory pri západnom portáli. Po 15 mesiacoch práce bol tunel 7. septembra 2015 slávnostne prerazený a v polovičnom profile odovzdaný do užívania 10. júna 2017.

Základné údaje :

Žilinský kraj, okres Čadca

Cesta D3 úsek Svrčinovec - Skalité

Prechod cez Jablunkovské medzihorie

Otvorenie: 10. júna 2017

Kategória tunela : A

Kumulatívne staničenie začiatku: 23,278 km ; Kumulatívne staničenie konca: 24,178 km,

Kilometrovníkové staničenie začiatku 55,049 km; Kilometrovníkové staničenie konca: 55,949 km – podľa KM 55,0

Dĺžka tunela v centrálnej technickej evidencii ciest – 900 m

8.    Tunel Svrčinovec

Tunel Svrčinovec je diaľničný jednorúrový tunel s dĺžkou 420 metrov, ktorý sa nachádza na diaľnici D3 v úseku Svrčinovec – Skalité – štátna hranica SK/PL. Samotná výstavba bola oficiálne spustená 30. októbra 2013 slávnostným položením základného kameňa. S razením tunela sa oficiálne začalo osadením sošky sv. Barbory pri západnom portáli 30. októbra 2014. Tunel bol slávnostne prerazený 23. júna 2015 a v polovičnom profile odovzdaný do užívania 10. júna 2017.

Základné údaje :

Žilinský kraj, okres Čadca

Cesta D3 úsek Svrčinovec - Skalité

Prechod cez pohorie Kysucké Beskydy

Otvorenie: 10. júna 2017

Kategória tunela : A

Kumulatívne staničenie začiatku: 13,360 km ; Kumulatívne staničenie konca: 13,780 km,

Kilometrovníkové staničenie začiatku 45,132 km; Kilometrovníkové staničenie konca: 45,552 km – podľa KM 45,0

Dĺžka tunela v centrálnej technickej evidencii ciest – 420 m

9.    Tunel Považský Chlmec

Tunel Považský Chlmec je diaľničný dvojrúrový tunel na Slovensku. Nachádza sa severozápadne od centra Žiliny a je súčasťou úseku diaľnice D3 Žilina, Strážov–Žilina, Brodno. Samotná výstavba sa oficiálne začala 17. júna 2014. Slávnostný začiatok razenia tunela osadením sošky sv. Barbory sa uskutočnil dňa 10. marca 2015 v mieste stavby stredového portálu tunela. K 5. júnu 2015 bolo v súčte vyrazených 1127 m v kalote. Tunel bol slávnostne prerazený 28. januára 2016 [3] a v plnom profile odovzdaný do užívania 2. decembra 2017.

Základné údaje :

Žilinský kraj, okres Žilina

Cesta D3 úsek Svrčinovec - Skalité

Prechod cez Jablunkovské medzihorie

Otvorenie: 2. decembra 2017

Kategória tunela : A

Kumulatívne staničenie začiatku: 9,846 km ; Kumulatívne staničenie konca: 12,023 km,

Kilometrovníkové staničenie začiatku 9,901 km; Kilometrovníkové staničenie konca: 12,078 km – podľa KM 8,0

Dĺžka tunela v centrálnej technickej evidencii ciest – 2177 m

KATEGÓRIA TUNELA

Dohoda ADR 2017 (bod 1.9.5) rozčlenila tunely na základe troch možných nebezpečenstiev do piatich kategórii.

(a)    výbuchy

(b)    uvoľnenie jedovatých plynov alebo únik jedovatých kvapalín,

(c)    požiare

Kategória tunela podľa ADR :

A – žiadne obmedzenie pri preprave nebezpečných vecí ( ďalej len „NV“)

B – obmedzenie pre NV, ktoré môžu spôsobiť veľmi veľký výbuch

C – obmedzenie pre NV, ktoré môžu viesť k veľmi veľkému výbuchu, veľkému výbuchu alebo veľkému uvoľneniu jedov

D – obmedzenie pre NV, ktoré môžu viesť k veľmi veľkému výbuchu, veľkému výbuchu, k veľkému uvoľneniu jedov alebo veľkému požiaru

E – Obmedzenie pre prepravu všetkých NV okrem UN 2814, UN 2900, UN 2919, UN 3077, UN 3082, UN 3291, UN 3331, UN 3359 a UN 3373 a pre všetky NV v súlade s ustanoveniami, ktoré sa týkajú nebezpečných vecí balených v obmedzených množstvách, ak celková hrubá hmotnosť prepravovaných množstiev na dopravnej jednotke prekročí 8 ton.

(Zmeny, doplnky a opravy v dohode ADR platnej od 1.1. 2017 sú zverejnené na stránke Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky)

 

Aktualizované: 9.5.2018

 

Publikované: 3.2.2018


<marec 2021>
poutstštpisone
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Aktuálne

Nové úseky D1, D3

Nové úseky D1, D3

18.02.2021

Národná diaľničná spoločnosť 29.1.2021 otvorila nový úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, a  21.12.2020 otvorila takmer šesťkilometrový úsek diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec.

Viac…

PF 2021

PF 2021

12.01.2021

Cestná databanka ďakuje všetkým svojim priaznivcom za úspešnú a podnetnú spoluprácu v uplynulom roku a do nového roka 2021 praje šťastie, zdravie a mnoho úspechov!

Viac…

Nový úsek D4

Nový úsek D4

26.11.2020

Hlavný zhotoviteľ D4R7 Construction s.r.o. dňa 8.11.2020 odovzdal do prevádzky ďalší úsek diaľnice D4. Úsek má dĺžku 3,5 kilometra, spája cesty I/63 a II/572A, konkrétne ide o úsek od križovatky Podunajské Biskupice v smere do Vrakune po nový obchvat Mostu pri Bratislave, cesta II/572A.

Viac…

Odkazy

  • Užitočné odkazy
  • Autorské práva
  • Mapa stránky
  • Technická podpora
  • Vyhlásenie o prístupnosti