Prejsť na navigáciu

2021 - vybrané zmeny

 

 • Pretriedenie  úseku cesty III / 2273 v k. ú. Námestovo, v celkovej dĺžke 0,834 km na cestu II / 520a . Začiatok úseku v kumulatívnom staničení je v km 0,000 existujúcej cesty III / 2273 a koniec úseku v kumulatívnom staničení je v km 0,834 existujúcej cesty III / 2273.  – 30.12.2021
 • Zaradenie úseku cesty III / 2041 v k. ú. Čadca, v celkovej dĺžke 0,775 km. V novom kumulatívnom staničení 0,000 – 0,775 km. Začiatok cesty je v neriadenej stykovej križovatke s cestou III / 2016 a koniec úseku je v pripojení na križovatku Podzávoz.  – 24.12. 2021
 • Zaradenie úseku cesty I / 49a obchvat mesta Púchov (ktorý je dočasne prevádzkovaný pod označením I / 49A ) v celkovej dĺžke 4,420 km. Začiatok vybudovaného úseku je na okružnej križovatke s cestami II / 507 a I / 49. Koniec vybudovaného úseku sa pripája na cestu R6. - 1.12.2021
 • Zaradenie úseku cesty I / 11 v okrese Čadca (ktorý je dočasne prevádzkovaný pod označením I / 11A) v celkovej dĺžke 0,271 km.  Začiatok vybudovaného úseku je v križovatke s cestou I / 11 (v kumulatívnom staničení 7,725 km cesty I/11). Koniec vybudovaného úseku je v križovatke s cestou I / 11B (dočasné označenie).  Zaradenie úseku cesty I / 11a v okrese Čadca (ktorý je dočasne prevádzkovaný pod označením I / 11A ) v celkovej dĺžke 4,851 km.  Začiatok vybudovaného úseku je v križovatke s cestou I / 11B (dočasné označenie) Koniec vybudovaného úseku sa pripája na cestu I / 11. Zaradenie úseku cesty I / 11 v meste Čadca (ktorý je dočasne prevádzkovaný pod označením I / 11B ) v celkovej dĺžke 0,820 km.  Začiatok vybudovaného úseku je na ceste I / 11A (dočasné označenie).  Koniec vybudovaného úseku je na okružnej križovatke s cestou I / 11.  Prečíslovanie úseku existujúcej cesty I / 11 v meste Čadca, v celkovej dĺžke 0,987 km na cestu I / 11b . Začiatok úseku existujúcej cesty I / 11 je v križovatke s cestou I / 11A (dočasné označenie). Koniec úseku existujúcej cesty I / 11 je v okružnej križovatke s cestou I / 11B. - 1.12.2021

 • D4, obchvat Bratislavy – do centrálnej technickej evidencie ciest pribudli údaje nového diaľničného obchvatu Bratislavy.
 • Zaradenie úseku cesty I / 64 v okrese Topoľčany (ktorý je dočasne prevádzkovaný pod označením I / 64D) v celkovej dĺžke 1,909 km.  Začiatok vybudovaného úseku je v križovatke s cestou III / 1710  a koniec vybudovaného úseku je v mieste križovatky s cestou I / 64 . Pretriedenie  úseku existujúcej cesty III / 1710 v okrese Topoľčany, v celkovej dĺžke 1,471 km na cestu I / 64.  Začiatok pretrieďovaného úseku cesty je v okružnej križovatke s cestou I / 64, koniec pretrieďovaného úseku cesty je v mieste križovatky s cestou I / 64D.  Prečíslovanie úsek existujúcej cesty I / 64 v meste Topoľčany v celkovej dĺžke 3,512 km na cestu I  / 64d.  Začiatok úseku určeného na prečíslovanie je v okružnej križovatke s cestou III / 1710 a koniec úseku určeného na prečíslovanie je v mieste križovatky s cestou I / 64D. - 20.10.2021
 • Zaradenie úseku cesty III/3483 (ktorý je dočasne prevádzkovaný pod označením III/3483A) v k. ú. Gaboltov a v k. ú. Petrová, v celkovej dĺžke 0,850 km.  Začiatok  úseku určeného na zaradenie do cestnej siete je v križovatke s cestou III / 3483 a koniec vybudovaného úseku je na hranici s Poľskou republikou (hraničný prechod Kurov – Muszynka).  Prečíslovanie úseku existujúcej cesty III / 3483 v k. ú. Gaboltov, v celkovej dĺžke 0,155 km na cestu III / 3483a.  - 15.10.2021
 • Zaradenie úseku cesty II / 574 v meste Ilava (ktorý je dočasne prevádzkovaný pod označením II / 574A), v celkovej dĺžke 1,755 km. Začiatok  úseku je v križovatke s cestou II / 574, koniec vybudovaného úseku je v okružnej križovatke s cestou I / 61. Cesta II / 574 bude ďalej pokračovať peážou s cestou I / 61 so začiatkom v okružnej križovatke s pôvodnou cestou II / 574A . Pretriedenie  úseku existujúcej cesty II / 574 v meste Ilava, v celkovej dĺžke 1,543 km na cestu III  /1930. Začiatok pretrieďovaného úseku cesty je v križovatke s cestou II / 574A (dočasné pracovné označenie v Cestnej databanke), koniec pretrieďovaného úseku je v mieste okružnej križovatky s cestou I / 61 .- 15.10.2021
 • Zaradenie úseku cesty III / 1222 v obci Horná Streda (ktorý je dočasne prevádzkovaný pod označením III / 1222A), v celkovej dĺžke 0,429 km.  Začiatok vybudovaného úseku je v križovatke s cestou I / 61, koniec vybudovaného úseku je s križovatkou s cestou III / 1222.  Prečíslovanie  úseku existujúcej cesty III / 1222 v obci Horná Streda, v celkovej dĺžke 0,358 km na cestu číslo III / 1222a. Začiatok úseku určeného na prečíslovanie je v križovatke s cestou I / 61 a koniec úseku určeného na prečíslovanie je v mieste križovatky s cestou III / 1222A - 15.10.2021
 • Zaradenie úseku cesty II / 527a (ktorý je dočasne prevádzkovaný pod označením II / 527A) v obci Slovenské Ďarmoty, v celkovej dĺžke 0,406 km. Začiatok vybudovaného úseku určeného na zaradenie do cestnej siete je v križovatke s cestou II / 527 a koniec vybudovaného úseku je na hranici s Maďarskou republikou (hraničný prechod Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat). 
 • Zaradenie úseku existujúcej miestnej cesty (ul. Bernolákova) v k.ú. Podolínec v dĺžke 0,285 km ako cestu III. triedy – predĺženie existujúcej cesty  III / 3123.  Vyradenie úseku existujúcej cesty III / 3123 v k. ú. Podolínec v dĺžke 0,143 km. Predmetný úsek cesty III / 3123 sa po vyradení bude zaradená do siete miestnych komunikácií. Prestaničenie cesty III / 3123 v pôvodnom kumulatívnom staničení 0,000 – 3,896 km prestaničiť v novom kumulatívnom staničení 0,000 – 4,038 km.  – 15.9.2021
 • Zaradenie úseku existujúcej miestnej cesty v k.ú. Šiba v dĺžke 0,435 km ako cestu III. triedy – predĺženie existujúcej cesty  III / 3494. Začiatok úseku je v km 1,563 a koniec úseku je v km 1,998. - 15.9.2021

 • Nový úsek diaľnice D4 Čierna Voda – Bratislava-Rača ktorý začína v mimoúrovňovej križovatke Vajnory – Čierna Voda, kde sa napája na cestu III/1082 a v súčasnosti končí  v mimoúrovňovej križovatke Rača , D4 x  II/ 502 v dĺžke približne 2 km bol otvorený 5.9.2021.

 • Zaradenie a prečíslovanie diaľničného  privádzača PD5 v meste Trenčín v celkovej dĺžke 1,562 km a úseku cesty v meste Trenčín, ktorý je dočasne prevádzkovaný pod pracovným označením I / 61B v celkovej dĺžke 2,748 km do cestnej siete ako cesta I / 61a . Vetvy diaľničného privádzača PD5 v mimoúrovňovej križovatke s cestou I / 61 budú priradené k ceste I / 61a . – 15.8.2021
 • Vyradenie úseku existujúcej cesty III / 2357 v k. ú. Kráľová Lehota v dĺžke 0,024 km. Usporadúvaná cesta III / 2357 sa po vyradení z cestnej siete prevedie do vlastníctva a  správy obce Kráľová Lehota a bude zaradená do siete miestnych komunikácií. – 1.8.2021

 • Zaradenie úseku existujúcej MK v k. ú. Osikov   v dĺžke  1,000 km a úseku existujúcej MK v k. ú. Bartošovce  v dĺžke  1,480 km   ako cestu III / 3524 v celkovej dĺžke 2,480 km. – 20.7.2021

 • Zaradenie úseku novovybudovanej preložky cesty III / 3324 v dĺžke  335 m, smerom do obce Hrašovík. Úprava preložky začína v km 6,330 cesty I / 19 v okružnej križovatke ako súčasť mimoúrovňovej križovatky Hrašovík (Košice-východ) existujúcej cesty I / 19 s rýchlostnou cestu R4 / R2. Koniec úpravy sa nachádza na existujúcej ceste III / 3324. Prestaničenie cesty III / 3324 v celej svojej dĺžke 2,108 km.  Vyradenie úseku cesty pôvodnom kumulatívnom staničení 0,000 – 0,425 km, III / 3324 v dĺžke 105 m bude zrušený a rekultivovaný, úsek cesty III / 3324 v dĺžke 320 m sa po vyradení z cestnej siete bude slúžiť ako účelová komunikácia k lesným pozemkom. – 20.3.2021 

 • Zaradenie novovybudovaného úsek cesty v k.ú. Polomka v dĺžke 0,351 km ako cestu I / 66 kumulatívnom staničení 133,344  –133,965 km. Vyradenie úseku existujúcej cesty  I / 66 v k.ú. Polomka v dĺžke 0,281 km, v kumulatívnom staničení 0,000 –0,281 km. Vyradený úsek sa prevedie do vlastníctva obce Polomka a bude zaradený do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia. – 15.1.2021
 • Vyradenie  úseku cesty  III / 2614 v  k.ú. Nová Ves, v dĺžke 0,468 km, v kumulatívnom staničení 2,992 – 3, 460 km spolu s mostom M573. Vyradený úsek sa prevedie do vlastníctva obce Nová Ves a bude zaradený do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia. – 15.1.2021
 • Vyradenie úseku existujúcej cesty III/ 2497 v k.ú. Prestavlky  v dĺžke 0,048 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 2,472 –2,520 km. Vyradený úsek sa prevedie do vlastníctva obce Prestavlky a bude zaradený do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia. – 5.1.2021

   

Aktualizované: 5.1.2022


Publikované: 5.11.2021


<január 2023>
poutstštpisone
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Aktuálne

Hľadáme do nášho tímu

Hľadáme do nášho tímu

26.01.2023

Hľadáme do nášho tímu nového kolegu, ktorý by sa venoval meraniu, vyhodnocovaniu a spracovaniu údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií. Ide o problematiku diagnostiky vozoviek.

Viac…

Certifikácia a distribúcia LT TMC SK v5.0

Certifikácia a distribúcia LT TMC SK v5.0

12.01.2023

Dňa 13.12.2022 boli organizáciou TISA (Traveller Information Services Association) certifikované lokalizačné kódy tabuliek TMC Slovenskej republiky, číslo 51, verzia 5.0 (ďalej len „LT SK v5.0“).

Viac…

Redizajn Portálu IS MCS

Redizajn Portálu IS MCS

18.08.2022

Dňa 17.08.2022 prebehla aktualizácia/redizajn Portálu IS MCS. Redizajn sa týka úvodnej stránky Portálu IS MCS, aplikácie Mapy CDB a aplikácie TRASY – trasovanie do 60 t a zadávanie žiadostí nad 60t, a predstavuje redizajn grafických komponentov tvoriacich prezentačnú časť aplikácií tak, aby sa efektívnejšie využívala plocha obrazovky. Viac…


Odkazy

 • Užitočné odkazy
 • Autorské práva
 • Mapa stránky
 • Technická podpora
 • Vyhlásenie o prístupnosti