Prejsť na navigáciu

2021 - vybrané zmeny

 

 • Pretriedenie  úseku cesty III / 2273 v k. ú. Námestovo, v celkovej dĺžke 0,834 km na cestu II / 520a . Začiatok úseku v kumulatívnom staničení je v km 0,000 existujúcej cesty III / 2273 a koniec úseku v kumulatívnom staničení je v km 0,834 existujúcej cesty III / 2273.  – 30.12.2021
 • Zaradenie úseku cesty III / 2041 v k. ú. Čadca, v celkovej dĺžke 0,775 km. V novom kumulatívnom staničení 0,000 – 0,775 km. Začiatok cesty je v neriadenej stykovej križovatke s cestou III / 2016 a koniec úseku je v pripojení na križovatku Podzávoz.  – 24.12. 2021
 • Zaradenie úseku cesty I / 49a obchvat mesta Púchov (ktorý je dočasne prevádzkovaný pod označením I / 49A ) v celkovej dĺžke 4,420 km. Začiatok vybudovaného úseku je na okružnej križovatke s cestami II / 507 a I / 49. Koniec vybudovaného úseku sa pripája na cestu R6. - 1.12.2021
 • Zaradenie úseku cesty I / 11 v okrese Čadca (ktorý je dočasne prevádzkovaný pod označením I / 11A) v celkovej dĺžke 0,271 km.  Začiatok vybudovaného úseku je v križovatke s cestou I / 11 (v kumulatívnom staničení 7,725 km cesty I/11). Koniec vybudovaného úseku je v križovatke s cestou I / 11B (dočasné označenie).  Zaradenie úseku cesty I / 11a v okrese Čadca (ktorý je dočasne prevádzkovaný pod označením I / 11A ) v celkovej dĺžke 4,851 km.  Začiatok vybudovaného úseku je v križovatke s cestou I / 11B (dočasné označenie) Koniec vybudovaného úseku sa pripája na cestu I / 11. Zaradenie úseku cesty I / 11 v meste Čadca (ktorý je dočasne prevádzkovaný pod označením I / 11B ) v celkovej dĺžke 0,820 km.  Začiatok vybudovaného úseku je na ceste I / 11A (dočasné označenie).  Koniec vybudovaného úseku je na okružnej križovatke s cestou I / 11.  Prečíslovanie úseku existujúcej cesty I / 11 v meste Čadca, v celkovej dĺžke 0,987 km na cestu I / 11b . Začiatok úseku existujúcej cesty I / 11 je v križovatke s cestou I / 11A (dočasné označenie). Koniec úseku existujúcej cesty I / 11 je v okružnej križovatke s cestou I / 11B. - 1.12.2021

 • D4, obchvat Bratislavy – do centrálnej technickej evidencie ciest pribudli údaje nového diaľničného obchvatu Bratislavy.
 • Zaradenie úseku cesty I / 64 v okrese Topoľčany (ktorý je dočasne prevádzkovaný pod označením I / 64D) v celkovej dĺžke 1,909 km.  Začiatok vybudovaného úseku je v križovatke s cestou III / 1710  a koniec vybudovaného úseku je v mieste križovatky s cestou I / 64 . Pretriedenie  úseku existujúcej cesty III / 1710 v okrese Topoľčany, v celkovej dĺžke 1,471 km na cestu I / 64.  Začiatok pretrieďovaného úseku cesty je v okružnej križovatke s cestou I / 64, koniec pretrieďovaného úseku cesty je v mieste križovatky s cestou I / 64D.  Prečíslovanie úsek existujúcej cesty I / 64 v meste Topoľčany v celkovej dĺžke 3,512 km na cestu I  / 64d.  Začiatok úseku určeného na prečíslovanie je v okružnej križovatke s cestou III / 1710 a koniec úseku určeného na prečíslovanie je v mieste križovatky s cestou I / 64D. - 20.10.2021
 • Zaradenie úseku cesty III/3483 (ktorý je dočasne prevádzkovaný pod označením III/3483A) v k. ú. Gaboltov a v k. ú. Petrová, v celkovej dĺžke 0,850 km.  Začiatok  úseku určeného na zaradenie do cestnej siete je v križovatke s cestou III / 3483 a koniec vybudovaného úseku je na hranici s Poľskou republikou (hraničný prechod Kurov – Muszynka).  Prečíslovanie úseku existujúcej cesty III / 3483 v k. ú. Gaboltov, v celkovej dĺžke 0,155 km na cestu III / 3483a.  - 15.10.2021
 • Zaradenie úseku cesty II / 574 v meste Ilava (ktorý je dočasne prevádzkovaný pod označením II / 574A), v celkovej dĺžke 1,755 km. Začiatok  úseku je v križovatke s cestou II / 574, koniec vybudovaného úseku je v okružnej križovatke s cestou I / 61. Cesta II / 574 bude ďalej pokračovať peážou s cestou I / 61 so začiatkom v okružnej križovatke s pôvodnou cestou II / 574A . Pretriedenie  úseku existujúcej cesty II / 574 v meste Ilava, v celkovej dĺžke 1,543 km na cestu III  /1930. Začiatok pretrieďovaného úseku cesty je v križovatke s cestou II / 574A (dočasné pracovné označenie v Cestnej databanke), koniec pretrieďovaného úseku je v mieste okružnej križovatky s cestou I / 61 .- 15.10.2021
 • Zaradenie úseku cesty III / 1222 v obci Horná Streda (ktorý je dočasne prevádzkovaný pod označením III / 1222A), v celkovej dĺžke 0,429 km.  Začiatok vybudovaného úseku je v križovatke s cestou I / 61, koniec vybudovaného úseku je s križovatkou s cestou III / 1222.  Prečíslovanie  úseku existujúcej cesty III / 1222 v obci Horná Streda, v celkovej dĺžke 0,358 km na cestu číslo III / 1222a. Začiatok úseku určeného na prečíslovanie je v križovatke s cestou I / 61 a koniec úseku určeného na prečíslovanie je v mieste križovatky s cestou III / 1222A - 15.10.2021
 • Zaradenie úseku cesty II / 527a (ktorý je dočasne prevádzkovaný pod označením II / 527A) v obci Slovenské Ďarmoty, v celkovej dĺžke 0,406 km. Začiatok vybudovaného úseku určeného na zaradenie do cestnej siete je v križovatke s cestou II / 527 a koniec vybudovaného úseku je na hranici s Maďarskou republikou (hraničný prechod Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat). 
 • Zaradenie úseku existujúcej miestnej cesty (ul. Bernolákova) v k.ú. Podolínec v dĺžke 0,285 km ako cestu III. triedy – predĺženie existujúcej cesty  III / 3123.  Vyradenie úseku existujúcej cesty III / 3123 v k. ú. Podolínec v dĺžke 0,143 km. Predmetný úsek cesty III / 3123 sa po vyradení bude zaradená do siete miestnych komunikácií. Prestaničenie cesty III / 3123 v pôvodnom kumulatívnom staničení 0,000 – 3,896 km prestaničiť v novom kumulatívnom staničení 0,000 – 4,038 km.  – 15.9.2021
 • Zaradenie úseku existujúcej miestnej cesty v k.ú. Šiba v dĺžke 0,435 km ako cestu III. triedy – predĺženie existujúcej cesty  III / 3494. Začiatok úseku je v km 1,563 a koniec úseku je v km 1,998. - 15.9.2021

 • Nový úsek diaľnice D4 Čierna Voda – Bratislava-Rača ktorý začína v mimoúrovňovej križovatke Vajnory – Čierna Voda, kde sa napája na cestu III/1082 a v súčasnosti končí  v mimoúrovňovej križovatke Rača , D4 x  II/ 502 v dĺžke približne 2 km bol otvorený 5.9.2021.

 • Zaradenie a prečíslovanie diaľničného  privádzača PD5 v meste Trenčín v celkovej dĺžke 1,562 km a úseku cesty v meste Trenčín, ktorý je dočasne prevádzkovaný pod pracovným označením I / 61B v celkovej dĺžke 2,748 km do cestnej siete ako cesta I / 61a . Vetvy diaľničného privádzača PD5 v mimoúrovňovej križovatke s cestou I / 61 budú priradené k ceste I / 61a . – 15.8.2021
 • Vyradenie úseku existujúcej cesty III / 2357 v k. ú. Kráľová Lehota v dĺžke 0,024 km. Usporadúvaná cesta III / 2357 sa po vyradení z cestnej siete prevedie do vlastníctva a  správy obce Kráľová Lehota a bude zaradená do siete miestnych komunikácií. – 1.8.2021

 • Zaradenie úseku existujúcej MK v k. ú. Osikov   v dĺžke  1,000 km a úseku existujúcej MK v k. ú. Bartošovce  v dĺžke  1,480 km   ako cestu III / 3524 v celkovej dĺžke 2,480 km. – 20.7.2021

 • Zaradenie úseku novovybudovanej preložky cesty III / 3324 v dĺžke  335 m, smerom do obce Hrašovík. Úprava preložky začína v km 6,330 cesty I / 19 v okružnej križovatke ako súčasť mimoúrovňovej križovatky Hrašovík (Košice-východ) existujúcej cesty I / 19 s rýchlostnou cestu R4 / R2. Koniec úpravy sa nachádza na existujúcej ceste III / 3324. Prestaničenie cesty III / 3324 v celej svojej dĺžke 2,108 km.  Vyradenie úseku cesty pôvodnom kumulatívnom staničení 0,000 – 0,425 km, III / 3324 v dĺžke 105 m bude zrušený a rekultivovaný, úsek cesty III / 3324 v dĺžke 320 m sa po vyradení z cestnej siete bude slúžiť ako účelová komunikácia k lesným pozemkom. – 20.3.2021 

 • Zaradenie novovybudovaného úsek cesty v k.ú. Polomka v dĺžke 0,351 km ako cestu I / 66 kumulatívnom staničení 133,344  –133,965 km. Vyradenie úseku existujúcej cesty  I / 66 v k.ú. Polomka v dĺžke 0,281 km, v kumulatívnom staničení 0,000 –0,281 km. Vyradený úsek sa prevedie do vlastníctva obce Polomka a bude zaradený do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia. – 15.1.2021
 • Vyradenie  úseku cesty  III / 2614 v  k.ú. Nová Ves, v dĺžke 0,468 km, v kumulatívnom staničení 2,992 – 3, 460 km spolu s mostom M573. Vyradený úsek sa prevedie do vlastníctva obce Nová Ves a bude zaradený do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia. – 15.1.2021
 • Vyradenie úseku existujúcej cesty III/ 2497 v k.ú. Prestavlky  v dĺžke 0,048 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 2,472 –2,520 km. Vyradený úsek sa prevedie do vlastníctva obce Prestavlky a bude zaradený do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia. – 5.1.2021

   

Aktualizované: 5.1.2022


Publikované: 5.11.2021


<október 2022>
poutstštpisone
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Aktuálne

Redizajn Portálu IS MCS

Redizajn Portálu IS MCS

18.08.2022

Dňa 17.08.2022 prebehla aktualizácia/redizajn Portálu IS MCS. Redizajn sa týka úvodnej stránky Portálu IS MCS, aplikácie Mapy CDB a aplikácie TRASY – trasovanie do 60 t a zadávanie žiadostí nad 60t, a predstavuje redizajn grafických komponentov tvoriacich prezentačnú časť aplikácií tak, aby sa efektívnejšie využívala plocha obrazovky. Viac…


Stav aktualizácie - apríl 2022

Stav aktualizácie - apríl 2022

22.04.2022

V mesiacoch marec-apríl 2022 boli vykonané aktualizácie základných prehľadových máp, štatistické výstupy v tabuľkovej forme so stavom dát cestnej siete k 1.1.2022. Pre lepšiu orientáciu uverejňujeme zoznam aktualizovaných dokumentov aj s odkazmi na ich umiestnenie.

Viac…

Aktualizácia údajov CTEPK - 2022

Aktualizácia údajov CTEPK - 2022

19.03.2022

Dňa 18.3.2022 na Portáli IS MCS bola zverejnená aktualizácia údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikáci so stavom údajov k 1.1.2022. Tieto údaje reprezentujú stav údajov cestnej siete SR za rok 2021; k tomuto stavu budú následne spracované datasety, štatistické výstupy a mapové dokumenty, ktoré budú postupne zverejňované na webovej stránke odboru cestnej databanky. Viac…

Odkazy

 • Užitočné odkazy
 • Autorské práva
 • Mapa stránky
 • Technická podpora
 • Vyhlásenie o prístupnosti