Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

CDB>ZÁKLADNÉ POJMY
Prejsť na navigáciu

Základné pojmy a definície

 1. CESTNÁ KOMUNIKÁCIA (CK)  „pozemná komunikácia určená na premávku cestných vozidiel prevažne v extraviláne, ktorej charakteristickým znakom je spevnená vozovka s krajnicou; “ Cestné komunikácie sa triedia podľa dopravného významu na: diaľnice; rýchlostné cesty; cesty I.triedy; cesty II. triedy; cesty III. triedy.“
 2. DĹŽKA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE (CK)

  – Je dĺžka línie CK vyjadrená jej staničením od začiatku po koniec, nositeľmi staničenia CK sú jej medzikrižovatkové úseky a lúče v oblasti zložitých križovatiek. V prípade smerovo rozdelenej CK je nositeľom jej staničenia oddelená časť 1.

  - Z pohľadu centrálnej technickej evidencie CK predstavuje dĺžka CK súčet evidenčných dĺžok uzlových úsekov, ktoré ju vytvárajú: medzikrižovatkových uzlových úsekov a uzlových úsekov tvorených lúčmi v oblasti zložitých križovatiek. V prípade smerovo rozdelenej CK je jej dĺžka tvorená súčtom evidenčných dĺžok uzlových úsekov tvoriacich jej oddelenú časť 1.

 3. DĹŽKA VOZOVKY

  - Je určovaná pre potreby vyjadrenia plochy vozovky, to znamená, že dĺžka VOZOVKY úsekov tvoriacich líniu príslušnej CK je  totožná s dĺžkou úsekov tvoriacich líniu CK (v smere orientácie CK, bez križovatkových vetiev).

   - Pre potreby SHV (systém hospodárenia s vozovkami) je dĺžka vozovky príslušnej CK vyjadrená dĺžkou vozovky VŠETKÝCH úsekov, ktoré prislúchajú danej CK, t.j. vrátane úsekov v protismere orientácie CK (pri smerovo rozdelených CK) a vrátane križovatkových vetiev.

  – V križovatkách CK je dĺžka vozovky započítaná v plnej dĺžke len pre CK najvyššieho dopravného významu.

 4. EVIDENČNÝ BOD je bod na úseku spravidla umiestnený v mieste plošného styku jazdných pásov,
 5. EVIDENČNÁ ČASŤ ÚSEKU je časť úseku vymedzená evidenčnými bodmi. Evidenčná časť úseku nemôže zasahovať do evidenčnej časti iného úseku,
 6. EVIDENČNÁ DĹŽKA ÚSEKU je dĺžka osi jazdného pásu medzi dvomi evidenčnými bodmi príslušného úseku,
 7. KRIŽOVATKA – JEDNODUCHÁ je úrovňová križovatka dvoch alebo viacerých PK, ktorá nemá v oblasti križovatky žiadne fyzické dopravné ostrovčeky, môže mať fyzické dopravné ostrovčeky, ktoré vymedzujú jazdné pásy s dĺžkou osi kratšou ako 1 m. Jednoduchá križovatka má práve jeden križovatkový uzol a v jej oblasti nie sú lúče a vetvy,
 8. KRIŽOVATKA – ZLOŽITÁ je každá mimoúrovňová križovatka a tá úrovňová križovatka dvoch alebo viacerých PK, ktorá má v oblasti križovatky fyzické dopravné ostrovčeky, ktoré vymedzujú jazdné pásy s dĺžkou osi minimálne 1 m. Zložitá križovatka má viac ako jeden križovatkový uzol a jej oblasti sú lúče a vetvy.
 9. KRIŽOVATKOVÝ UZOL je uzol v oblasti križovatky,
 10. KRIŽOVATKOVÝ ÚSEK PK je úsek PK v oblasti križovatky (lúč alebo vetva),
 11. LÚČ je úsek medzi dvomi uzlami ktorým prechádza daná PK (jej trasa) cez oblasť križovatky
 12. MEDZIKRIŽOVATKOVÝ ÚSEK PK je úsek PK medzi dvomi križovatkami,
 13. OBSLUŽNÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA sú objekty určené na parkovanie, odpočinok, alebo iné zariadenia podobného účelu, ktoré poskytujú služby účastníkom cestnej premávky (parkoviská, odpočívadlá, motoresty, čerpacie stanice pohonných látok apod.).
 14. OS JAZDNÉHO PÁSU je línia umiestnená na rozhraní dvoch protismerných priebežných jazdných pruhov v prípade obojsmerných jazdných pásov; v prípade jednosmerných jazdných pásov do priečneho stredu jazdného pásu určeného v rámci priebežných jazdných pruhov,
 15. ORIENTÁCIA PK vyjadruje popis miestopisného priebehu PK; je daná začiatkom a koncom PK,
 16. PEÁŽUJÚCA PK je PK, ktorej trasa v určitom úseku vedie v trase inej PK. V tomto prípade je peážujúcou PK, PK s nižším dopravným významom (PK nižšej triedy, v prípade rovnakých tried PK vyššieho čísla),
 17. PEÁŽNÝ ÚSEK je úsek PK, v ktorom miestopisne vedie viacero PK. Všetky súčasti a príslušenstvo na takomto úseku prináležia PK najvyššieho dopravného významu; staničenie peážujúcich PK je v takomto úseku prerušené.
 18. POZEMNÁ KOMUNIKÁCIA (PK) „je to komunikácia určená najmä na pohyb dopravných prostriedkov, cyklistov a chodcov; podľa dopravného významu a technickej hodnoty sa pozemné komunikácie triedia na: cestné komunukácie; miestne komunikácie; účelové komunikácie;“  
 19. PRIEČNE USPORIADANIE CK ,

  Priečne usporiadanie CK- jazdný pás je súčasť CK určená predovšetkým na hlavnú cestnú premávku. Jazdný pás môže byť obojsmerný alebo jednosmerný.

  Šírka jazdného pásu je definovaná ako kolmá vzdialenosť vnútorných líc vodiacich prúžkov, meraná v priečnom profile kolmo na os CK. V prípade opticky smerovo rozdelených CK dvojitou pozdĺžnou súvislou čiarou alebo pri výskyte optických ostrovčekov, sa šírka týchto útvarov do šírky jazdného pásu nezapočítava.

  - jazdný pruh je časť jazdného pása určená pre jeden jazdný prúd cestných vozidiel. Osobitným jazdným pruhom jazdného pása je prídavný pruh, ktorým sa zvyšuje stály počet jazdných pruhov (napr. pruh pre pomalé vozidlá, zaraďovací pruh, odbočovací pruh a pod.). 

  - šírka spevnenej krajnice udáva šírku od vnútornej hrany vodiaceho prúžku krajného jazdného pruhu po hranu spevnenej časti cesty. Do spevnenej krajnice sa nezapočítava šírka priľahlého rigolu.

  - šírka nespevnenej krajnice udáva vzdialenosť od hrany spevnenej krajnice po smerový stĺpik, záchytné bezpečnostné zariadenie alebo inú pevnú prekážku v korune CK, prípadne po hranu koruny CK.

  šírka vozovky udáva šírku spevnenej časti CK (vozovky), ktorá je meraná v priečnom profile kolmo na os CK v metroch. Tento údaj zahŕňa v sebe šírku jazdného pásu a spevnených krajníc cesty.

  pasportizačná šírka udáva vzdialenosť meranú kolmo na os CK medzi vnútornými lícami stálych bočných prekážok vyšších ako 20 cm (smerový stĺpik, zvodidlo, zábradlie). Ak sa v priečnom reze CK nevyskytuje žiadna stála bočná prekážka, pasportizačná šírka cesty sa meria 25 cm za hranu spevnenej krajnice. V prípade výskytu chodníka v hlavnom dopravnom priestore, sa meria po hranu obrubníka chodníka.

 20. SMER (atribút úseku referenčnej siete) je hodnota, ktorá vyjadruje, ktorý zo smerov cestnej komunikácie vedie daným úsekom. Pod smerom cestnej komunikácie rozumieme v tomto prípade jej orientáciu, ktorá je definovaná jej miestopisom. Smer môže teda nadobúdať hodnoty:

  – úsekom je vedená cestná komunikácia v smere jej orientácie,

  – úsekom je vedená cestná komunikácia v protismere jej orientácie,

  – úsekom vedú oba smery cestnej komunikácie,

  – úsek nemá aplikovateľnú hodnotu smeru (v prípade križovatkovej vetvy).

 21. SMER DOPRAVNÝ (atribút úseku referenčnej siete) je hodnota, ktorá vyjadruje smer dopravy (smer pohybu vozidiel) na úseku referenčnej siete. Môže nadobúdať hodnoty:

  –  na úseku sú oba smery dopravy (obojsmerka),

  – na úseku je prípustný len jeden smer dopravy a to súhlasný s orientáciou úseku (jednosmerka),

  – na úseku je prípustný len jeden smer dopravy a to nesúhlasný s orientáciou úseku (jednosmerka).

  Každý úsek referenčnej siete musí mať uvedený dopravný smer.

 22. STANIČENIE – KILOMETROVNÍKOVÉ  je staničenie javu od najbližšej dopravnej značky IS 32a, IS 32b “Kilometrovník“. Vzniklo pripočítaním vzdialenosti javu od značky k hodnote značky. Je to odvodený údaj, môže byť vyjadrený v kilometroch, aj v metroch.
 23. STANIČENIEKUMULATÍVNE je staničenie javu od začiatku CK na území SR, vzniklo spočítaním evidenčných dĺžok uzlových úsekov v smere staničenia CK. Je to odvodený údaj, môže byť vyjadrený v metroch alebo v kilometroch.
 24. STANIČENIE – ÚSEKOVÉ  je staničenie javu od počiatočného uzlového bodu uzlového úseku, vyjadrená v metroch. Líniový (súvislý) jav sa staničí na začiatku a konci jeho výskytu v rámci uzlového úseku, bodový jav sa staničí v mieste jeho výskytu.
 25. SPOJNICA je časť úseku, ktorá nie je evidenčnou časťou,
 26. TECHNICKÉ PARAMETRE – PREMENNÉ popisujú charakteristiky vozoviek cestných komunikácií (priečne a pozdĺžna nerovnosť, drsnosť, únosnosť) , okrem únosnosti vozovky sú to líniové javy. Lokalizované sú staničením začiatku a konca v rámci príslušného uzlového úseku.

      Premenné technické parametre sú parametre vozovky meniace sa v čase. Majú zásadný vplyv na kvalitu cestných komunikácií. Typickým príkladom je napr. priečna nerovnosť vozovky alebo drsnosť vozovky. Ich zber sa vykonáva v pravidelných intervaloch s využitím výkonných diagnostických vyhodnocovacích zariadení

 27. TECHNICKÉ PARAMETRE – NEPREMENNÉ sú zastúpené bodovými aj líniovými javmi. Medzi bodové javy patria : dopravná značka bodová, korekcia plochy vozovky, obslužné dopravné zariadenia, prekážka bodová. Medzi líniové javy patria : delenie CK, dopravná značka líniová, chodník, jazdný pás, jazdný pruh, krajnica spevnená, krajnica nespevnená, mýto, nálepky, oplotenie - múr, prekážka líniová, šírka pasportizačná, šírka vozovky, variácia šírky, záchytné bezpečnostné zariadenia, zaznamenaný kryt vozovky.
 28. UZOL je miesto začiatku alebo konca osi jazdného pásu na úseku alebo miesto styku dvoch alebo viacerých osí jazdných pásov,
 29. ÚSEK je časť jazdného pásu reprezentovaného osou medzi dvomi uzlami,
 30. VETVA je úsek medzi dvomi uzlami, ktorý prepája križujúce sa PK v oblasti križovatky.

 31. ZÁCHYTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA zabraňujú vjazdu vozidla z vymedzeného dopravného pásu, príp. vstupu chodcov alebo iných účastníkov cestnej premávky, prípadne zveri do jazdného pásu.

   

  Aktualizované: 2.10.2016


Publikované: 20.3.2014


<máj 2024>
poutstštpisone
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Aktuálne

Aktualizácia údajov CTEPK - 2024

Aktualizácia údajov CTEPK - 2024

11.03.2024

Dňa 08.03.2024 na Portáli IS MCS bola zverejnená aktualizácia údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií so stavom údajov k 1.1.2024. Tieto údaje reprezentujú stav údajov cestnej siete SR za rok 2023; k tomuto stavu budú následne spracované datasety, štatistické výstupy a mapové dokumenty, ktoré budú postupne zverejňované na webovej stránke odboru cestnej databanky.

Workshop pre správcov -2024

Workshop pre správcov -2024

13.02.2024

Úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami a mostami organizuje aj tento rok pracovné stretnutie / workshop pre správcov pozemných komunikácií - v týždni od 18.3.2024 do 22.3.2024.

Viac…(aktualizované 26.2.2024)

Aktualizácia hodnôt dĺžok úsekov RS

Aktualizácia hodnôt dĺžok úsekov RS

28.11.2023

Od septembra 2023 prebieha úprava hodnôt evidenčných dĺžok úsekov referenčnej siete (RS) evidovaných v centrálnej technickej evidencii pozemných komunikácií (CTEPK). Úpravy sú vykonávané postupne, s predpokladaným ukončením v mesiaci marec 2024. Viac…

Odkazy

 • Užitočné odkazy
 • Autorské práva
 • Mapa stránky
 • Technická podpora
 • Vyhlásenie o prístupnosti