CDB>Slovník pojmov
Prejsť na navigáciu

Slovník pojmov

Publikované: 7.3.2013

Aktualizácia máp
CDB všetky tematické mapy cestnej siete aktualizuje pravidelne, 1 x ročne. V pripade veľkých zmien v cestnej sieti aktualizácia prebieha podľa potreby.
CDB
Cestná databanka
Cesta
Cestná komunikácia určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením.
Cesta I. triedy
Cesta, ktorá má význam najmä pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu a označuje sa dvojmiestnym číslom.
Cesta II. triedy
Cesta, ktorá má význam najmä pre dopravu medzi krajmi a okresmi a označuje sa trojmiestnym číslom.
Cesta III. triedy
Cesta, ktorá má spravidla miestny význam a označuje sa štvormiestnym alebo päťmiestnym číslom, podľa číselného označenia najbližšej cesty II. triedy, výnimočne I. triedy.
Cestná databanka
Náplňou odboru Cestnej databanky (CDB) je centrálna technická evidencia cestných komunikácií (diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy) v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii a zabezpečovanie prevádzky dispečingu centrálnej spravodajskej služby.
Cestná komunikácia
Cestné komunikácie z reálneho prostredia sú realizované ako smerovo orientované líniové prvky, ktoré majú svoju orientáciu danú začiatkom a koncom, pričom sú vytvorené vždy dva - pre každý smer cestnej komunikácie jeden. Línia reprezentuje os jazdného pásu príslušnej CK.
Cestný ťah
Cestné ťahy reprezentujú medzinárodné a iné koridory prechádzajúce územím Slovenskej republiky. Ich priebeh je odvodený z priebehu úsekov, po ktorých prechádzajú.
Geoportál
Služby mapového servera Cestnej databanky, ktoré poskytujú možnosť prezerať aktuálne/on-line údaje centrálnej technickej evidencie cestnej siete SR.
Inspire
Infrastructure for Spatial Information in Europe
IS MCS
Informačný systém modelu cestnej siete
Kalibračný úsek
Kalibračný úsek je úsek cestnej komunikácie s presnosťou dĺžky 1 000 m. Kalibračné úseky boli vytýčené na smerovo a výškovo "rovných“ úsekoch, boli označené značkami s nápisom " Kalibračný úsek – ZÚ" a "Kalibračný úsek – KÚ", umiestnenými v nespevnenej krajnici, resp. v násypovom svahu zemného telesa CK a klincami v spevnenej krajnici vozovky.Slúžia všetkým používateľom kalibrovaných dĺžkomerov k ich potrebnej kalibrácií.
Kilometrovníkové staničenie
KILOMETROVNÍKOVÉ staničenie je staničenie javu od najbližšej dopravnej značky IS 32a, IS 32b “Kilometrovník“. Vzniklo pripočítaním vzdialenosti javu od značky k hodnote značky. Je to odvodený údaj, môže byť vyjadrený v kilometroch, aj v metroch.
Kumulatívne staničenie
KUMULATÍVNE staničenie je staničenie javu od začiatku CK na území SR, vzniklo spočítaním evidenčných dĺžok uzlových úsekov v smere staničenia CK. Je to odvodený údaj, môže byť vyjadrený v metroch alebo v kilometroch.
Mapový list
CDB spracúva a zverejňuje tematické mapy cestnej siete v mierke 100 000, pre formát A4.
Mapy cestnej siete
Cestná databanka spracúva tematické mapy cestnej siete v mierkach 1 000 000, 500 000, 300 000, 200 000, 150 000, 100 000, 50 000.
Mapy okresov
CDB spracúva a zverejňuje tematické mapy okresov cestnej siete v mierke 200 000 vo formáte A3 a v mierke 50 000 pre správcovske organizácie CK.
Profilograph
Zariadenie na meranie rovinatosti vozoviek.
Slovenská správa ciest
Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
SSC
Slovenská správa ciest
Staničenie
Dĺžka určitého javu od začiatku cesty alebo od najbližšej dopravnej značky kilometrovník IS32a, b, c.
Stavebný dozor
Základom činnosti stavebného dozoru je dohliadať nad stavebnými prácami. Na Slovensku sú jeho funkcie a povinnosti upravené najmä v Stavebnom zákone, t. j. Zákone č. 50/1976 Zb. a to konkrétne v § 46b.
Štatistické výstupy
Pravidelné ročné výstupy Cestnej databanky, ako sú : prehľad údajov o cestnej siete SR miestopisný priebeh cestných komunikácií SR, vybrané údaje o objektoch na cestnej siete SR, celkový prehľad stavu vozoviek SR.
ULS
Uzlový lokalizačný systém / Node link model
Úsek
Úseky popisujú priebeh cestných komunikácií. Geometria úsekov kopíruje os jazdných pásov CK v teréne.
Uzlový lokalizačný systém
Uzlový lokalizačný systém je používaný pre primárne lokalizovanie údajov centrálnej technickej evidencie CK pri ich terénnom zbere. Princípom lokalizácie je lineárne referencovanie voči uzlovému úseku, t.j. lokalizácia bodového prvku predstavuje vzdialenosť od začiatku uzlového úseku po miesto výskytu prvku. V prípade líniového prvku je lineárne referencovaný jeho začiatok a koniec. Uzol ULS je spravidla situovaný v mieste začiatku, konca či vetvenia osí jazdných pásov CK; úsek ULS predstavuje topologickú os jazdného pásu CK.
Uzol
Uzlový bod (uzol) je základný prvok identifikačnej a lokalizačnej základne siete cestných komunikácií. Umiestňuje sa na križovatkách cestných komunikácií , priechodoch CK hranicami okresov, jednotiek správy a údržby ciest , stredísk správy a údržby diaľnic , začiatkoch a koncoch CK a na pomocných miestach tak, aby vznikla sieť bodov, ktoré vytvárajú úseky.

<september 2023>
poutstštpisone
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678

Aktuálne

Stav aktualizácie 2023

Stav aktualizácie 2023

26.07.2023

 V mesiacoch marec-júl 2023 boli vykonané aktualizácie základných prehľadových máp, štatistické výstupy v tabuľkovej forme so stavom dát cestnej siete k 1.1.2023. Pre lepšiu orientáciu uverejňujeme zoznam aktualizovaných dokumentov aj s odkazmi na ich umiestnenie.

Viac…

Workshop pre správcov - 2023

Workshop pre správcov - 2023

19.04.2023

Úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami a mostami organizuje aj tento rok pracovné stretnutie / workshop pre správcov pozemných komunikácií - v týždni od 29.5.2023 do 1.6.2023 Viac…

Aktualizácia údajov CTEPK - 2023

Aktualizácia údajov CTEPK - 2023

17.03.2023

Dňa 17.3.2023 na Portáli IS MCS bola zverejnená aktualizácia údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikáci so stavom údajov k 1.1.2023. Tieto údaje reprezentujú stav údajov cestnej siete SR za rok 2022; k tomuto stavu budú následne spracované datasety, štatistické výstupy a mapové dokumenty, ktoré budú postupne zverejňované na webovej stránke odboru cestnej databanky. Viac…

Odkazy

  • Užitočné odkazy
  • Autorské práva
  • Mapa stránky
  • Technická podpora
  • Vyhlásenie o prístupnosti