Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

CDB>CESTNÁ SIEŤ SR>Usporiadanie cestnej siete
Prejsť na navigáciu

Usporiadanie cestnej siete

Legislatíva

O usporiadaní cestnej siete rozhoduje Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (MD SR), ako ústredný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie, v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), kde má túto kompetenciu uvedenú v § 3 ods. 3 písm. d).

Cestný zákon v § 4c Cestná sieť a jej usporiadanie uvádza:

(1) Cestnú sieť tvoria diaľnice a cesty.

(2) Účelné usporiadanie cestnej siete zabezpečuje ministerstvo

a) zaradením novovybudovaných diaľnic, ciest, jestvujúcich miestnych ciest alebo účelových ciest do cestnej siete, a to po zmene ich dopravného charakteru,

b) pretriedením diaľnic a ciest v závislosti od ich dopravného významu, určenia a technického vybavenia,

c) prečíslovaním diaľnic a ciest,

d) prestaničením diaľnic a ciest vrátane zmeny ich orientácie alebo

e) vyradením diaľnic a ciest z cestnej siete.

(3) Cesty, ktoré nie sú potrebné na účelné usporiadanie cestnej siete, môžu sa z tejto siete vyradiť a zaradiť do siete miestnych ciest alebo preradiť medzi účelové cesty alebo zrušiť.

(4) Ak usporiadanie cestnej siete vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov k pozemnej komunikácii vrátane dotknutého pozemku vo vlastníctve terajšieho vlastníka pozemnej komunikácie (ďalej len „dotknutý pozemok“), ministerstvo vydá rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete podľa § 3 ods. 3 písm. d) len na základe zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej pozemnej komunikácii vrátane dotknutého pozemku uzatvorenej medzi terajším vlastníkom a budúcim vlastníkom. Bez rozhodnutia o usporiadaní cestnej siete podľa § 3 ods. 3 písm. d) nie je možné uzavrieť zmluvu o prevode vlastníckeho práva k dotknutej pozemnej komunikácii vrátane dotknutého pozemku na základe zmluvy o budúcej zmluve. Do ukončenia prevodu vlastníckeho práva k dotknutej pozemnej komunikácii vrátane dotknutého pozemku vykonáva všetky práva a povinnosti k tejto pozemnej komunikácii jej terajší správca alebo vlastník; v tomto prípade sa § 3d nepoužije.

(5) Ak ministerstvo vydá rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete podľa § 3 ods. 3 písm. d), prevod vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a dotknutému pozemku vo vlastníctve štátu na obce alebo na samosprávne kraje sa môže vykonať bezodplatne; na prevod vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a dotknutému pozemku vo vlastníctve štátu je potrebný súhlas ministerstva. Na základe rozhodnutia ministerstva o usporiadaní cestnej siete podľa § 3 ods. 3 písm. d) môže obec alebo samosprávny kraj ako terajší vlastník previesť bezodplatne pozemnú komunikáciu a dotknutý pozemok so súhlasom zastupiteľstva obce alebo samosprávneho kraja na budúceho vlastníka.

(6) Správca dotknutého pozemku vo vlastníctve štátu môže so súhlasom ministerstva uzavrieť zámennú zmluvu ktorou vymení dotknutý pozemok s obcou alebo samosprávnym krajom za pozemok pod pozemnou komunikáciou vo vlastníctve štátu, ktorý je majetkom obce alebo samosprávneho kraja, bez nároku na vydanie rozdielu medzi hodnotami zamieňaných nehnuteľností. Ak takýto pozemok obec alebo samosprávny kraj nemá, so súhlasom ministerstva môže byť dotknutý pozemok vo vlastníctve štátu prevedený bezodplatne na obec alebo samosprávny kraj.

(7) Na platnosť zámennej zmluvy alebo zmluvy o prevode majetku štátu podľa odsekov 5 a 6 sa nevyžaduje súhlas podľa osobitného predpisu.

(8) Dotknutý pozemok vo vlastníctve obce alebo samosprávneho kraja môže terajší vlastník so súhlasom zastupiteľstva obce alebo samosprávneho kraja previesť na budúceho vlastníka bezodplatne alebo výmenou pozemku bez nároku na vydanie rozdielu medzi hodnotami zamieňaných nehnuteľností.

Technické rezortné podmienky – TP 078 Usporadúvanie cestnej siete

Z vyššie uvedeného vyplýva, že usporiadanie cestnej siete (UCS) sa dosahuje procesom, ktorý je bližšie popísaný v technických rezortných podmienkach TP 078 Usporadúvanie cestnej siete vydaných MD SR s účinnosťou od 20.12.2013.

Pri použití postupov uvedených v TP 078 upozorňujeme na skutočnosť, že kompetencie uvedené pre pracovisko koncepcie a dopravno-územného rozvoja sú presunuté priamo na MD SR, sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestnej infraštruktúry.

V zmysle TP 078 čl. 6.1; čl. 6.2; čl. 8.1 ods. e) a čl. 8.2 ods. e) sú k návrhu na usporiadanie cestnej siete (UCS) potrebné stanoviská pracoviska koncepcie a dopravno-územného rozvoja a pracoviska centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií (CTEPK).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v procese posudzovania podávaného návrhu UCS je potrebné požiadať o stanovisko Odbor cestnej infraštruktúry, MD SR. Odbor cestnej databanky, SSC, ako pracovisko CTEPK, naďalej vydáva stanovisko k lokalizačným a dĺžkovým hodnotám usporadúvaných úsekov podávaného návrhu. Pri návrhoch podávaných v zmysle TP 078 čl. 6.1 a čl. 6.2 sa pracovisko CTEPK vyjadruje iba v prípade predchádzajúceho kladného stanoviska MD SR.

Centrálna technická evidencia pozemných komunikácií - evidencia zmeny vlastníka/správcu v procese usporiadania cestnej siete

Aktualizácia údajov vlastník/správca sa v Centrálnej technickej evidencii pozemných komunikácií (CTEPK) uskutočňuje na základe platnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k príslušnej pozemnej komunikácii. Do ukončenia prevodu vlastníckeho práva a doručenia vyššie uvedenej zmluvy na odbor cestnej databanky, ostávajú v platnosti všetky práva a povinnosti doterajších vlastníkov, tak, ako je uvedené vo vydanom a právoplatnom rozhodnutí MD SR. V praxi to znamená, že evidenčné údaje číslo cesty/trieda cesty, resp. ich zmeny sú zapracované v CTEPK po nadobudnutí právoplatnosti vydaného rozhodnutia o UCS, zatiaľ čo evidenčné údaje vlastník/správca sa aktualizujú až po ukončení prevodu vlastníckeho práva.

 

 

 

Publikované: 6.3.2024


<júl 2024>
poutstštpisone
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Aktuálne

Aktualizácia údajov CTEPK - 2024

Aktualizácia údajov CTEPK - 2024

11.03.2024

Dňa 08.03.2024 na Portáli IS MCS bola zverejnená aktualizácia údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií so stavom údajov k 1.1.2024. Tieto údaje reprezentujú stav údajov cestnej siete SR za rok 2023; k tomuto stavu budú následne spracované datasety, štatistické výstupy a mapové dokumenty, ktoré budú postupne zverejňované na webovej stránke odboru cestnej databanky.

Workshop pre správcov -2024

Workshop pre správcov -2024

13.02.2024

Úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami a mostami organizuje aj tento rok pracovné stretnutie / workshop pre správcov pozemných komunikácií - v týždni od 18.3.2024 do 22.3.2024.

Viac…(aktualizované 26.2.2024)

Aktualizácia hodnôt dĺžok úsekov RS

Aktualizácia hodnôt dĺžok úsekov RS

28.11.2023

Od septembra 2023 prebieha úprava hodnôt evidenčných dĺžok úsekov referenčnej siete (RS) evidovaných v centrálnej technickej evidencii pozemných komunikácií (CTEPK). Úpravy sú vykonávané postupne, s predpokladaným ukončením v mesiaci marec 2024. Viac…

Odkazy

  • Užitočné odkazy
  • Autorské práva
  • Mapa stránky
  • Technická podpora
  • Vyhlásenie o prístupnosti