CDB>CESTNÁ SIEŤ SR>Vybrané zmeny v cestnej sieti SR
Prejsť na navigáciu

Vybrané zmeny v cestnej sieti SR

Mapy cestnej siete (prehľadové mapy SR, mapy krajov, mapy okresov, mapové listy) sa aktualizujú 1 x ročne. Na každej mape (statickom obrázku- JPG, PNG, PDF) sa nachádza údaj o dátume spracovania a aktuálny stav údajov ku dňu.

Aktuálny stav údajov cestnej siete zobrazujeme na Portáli informačného systému modelu cestnej siete, v aplikácií Mapy CDB. Online mapy zobrazujú stav údajov centrálnej technickej evidencie ciest priamo z našej publikačnej databázy, do ktorej prichádzajú údaje priamo po ich spracovaní a kontrole.  Aktualizácie sú publikované spravidla v trojmesačných intervaloch.

Zoznam vybraných zmien v cestnej sieti SR s obsahom

-  otvorené nové úseky ciest – celkové situácie, zložité križovatky 

-  zmeny  (prečíslovanie, pretriedenie ciest, výrazné zmeny v dĺžkach atď.)


 ROK 2021

 • Vyradenie úseku existujúcej cesty III / 2311 v k. ú. Habovka v km 17,043 – 20,190 v celkovej dĺžke 3,147 km v pôvodnom kumulatívnom staničení 0,000 – 3,147 km. Vyradený úsek cesty bude zaradený do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia. Prečíslovanie  úseku existujúcej cesty III / 2312 v jej celej dĺžke 2,559 km na cestu III / 2311. Nová trasa cesty III / 2311 bude končiť v pôvodnom konci cesty III / 2312 (križovatka ciest III / 2312 a II / 584A Zuberec, okres Tvrdošín) a bude mať dĺžku 19,559 km – 15.4.2021
 • Zaradenie úseku novovybudovanej preložky cesty III / 3324 v dĺžke  335 m, smerom do obce Hrašovík v novom kumulatívnom staničení 0,000– 0,355 km. Úprava preložky začína v km 6,330 cesty I / 19 v okružnej križovatke ako súčasť mimoúrovňovej križovatky Hrašovík (Košice-východ) existujúcej cesty I / 19 s rýchlostnou cestu R4 / R2. Koniec úpravy sa nachádza na existujúcej ceste III / 3324 v kumulatívnom staničení 0,335 km. Prestaničenie cesty III / 3324 v celej svojej dĺžke 2,108 km. V novom kumulatívnom staničení 0,000 – 2,108 km. Vyradenie úseku cesty pôvodnom kumulatívnom staničení 0,000 – 0,425 km, III / 3324 v dĺžke 105 m bude zrušený a rekultivovaný, úsek cesty III / 3324 v dĺžke 320 m sa po vyradení z cestnej siete bude slúžiť ako účelová komunikácia k lesným pozemkom. – 20.3.2021
 • Zaradenie novovybudovaného úsek cesty v k.ú. Polomka v dĺžke 0,351 km ako cestu I / 66 kumulatívnom staničení 133,344  –133,965 km. Vyradenie úseku existujúcej cesty  I / 66 v k.ú. Polomka v dĺžke 0,281 km, v kumulatívnom staničení 0,000 –0,281 km. Vyradený úsek sa prevedie do vlastníctva obce Polomka a bude zaradený do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia. – 15.1.2021
 • Vyradenie  úseku cesty  III / 2614 v  k.ú. Nová Ves, v dĺžke 0,468 km, v kumulatívnom staničení 2,992 – 3, 460 km spolu s mostom M573. Vyradený úsek sa prevedie do vlastníctva obce Nová Ves a bude zaradený do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia. – 15.1.2021
 • Vyradenie úseku existujúcej cesty III/ 2497 v k.ú. Prestavlky  v dĺžke 0,048 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 2,472 –2,520 km. Vyradený úsek sa prevedie do vlastníctva obce Prestavlky a bude zaradený do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia. – 5.1.2021

 


ROK 2020

 • Zaradenie úseku existujúcej cesty pozemnej komunikácie (od križovatky s cestou III / 1290 smerom do miestnej časti Majdánske, po obratisko s autobusovou zastávkou) v k.ú. Horné Orešany, v dĺžke 1,668 km ako cestu III / 1305. – 15.12.2020
 • Nový úsek diaľnice D4  bol otvorený 8.11.2020. Spája cesty I/ 63 a II/ 572A, medzi križovatkami Podunajské Biskupice - Vrakuňa.
 • Zaradenie úseku novovybudovanej PK (preložky cesty I / 11 , št. hranica ČR/SR – Svrčinovec) v dĺžke 0,875 km v novom kumulatívnom staničení 1,411 – 2,286 km. Vyradenie úseku existujúcej cesty I / 11 (št. hranica ČR/SR – Svrčinovec) so začiatkom v mieste začatia stavebnej úpravy preložky cesty I / 11 a s koncom v mieste ukončenia stavebnej úpravy preložky cesty I / 11, v dĺžke 0,863 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 1,411 -2,274 km a pôvodnom líniovom staničení 407,002 (km 408) – 407,865 (km 408). Časť vyraďovaného úseku cesty I / 11 – v pôvodnom kumulatívnom staničení 1,411 – 1,859 km (0,448 km), v pôvodnom líniovom staničení 407,002 (km 408) – 407,458 (km 408) sa po vyradení z cestnej siete zrekultivuje . Časť vyraďovaného úseku cesty I / 11 – v pôvodnom kumulatívnom staničení 1,969 – 2,274 km (0,305 km), v pôvodnom líniovom staničení 407,568 (km 408) – 407,865 (km 408) sa po vyradení z cestnej siete zrekultivuje. Časť vyraďovaného úseku cesty I / 11 v dĺžke 0,110 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 1,859 – 1,969 km, v pôvodnom líniovom staničení 407,450 (km 408) – 407,560 (km 408) sa po vyradení z cestnej siete prevedie do vlastníctva obce Svrčinovec a zaradí sa do siete miestnych komunikácií ako účelová miestna komunikácia. -15.11.2020
 • Zaradenie úseku existujúcej MK v k.ú. Prešov v dĺžke 0,753 km ako cestu I / 68 v novom kumulatívnom staničení 78,348 – 79,101 km. Zaradenie novovybudovaného úseku cesty (preložka cesty I / 68 ) v k.ú. Prešov a k.ú. SoIivar, v dĺžke 3,532 km ako cestu I / 68 v novom kumulatívnom staničení 79,101 – 82,633 km. Zaradenie novovybudovaného úseku cesty v k.ú. Prešov a k.ú- SoIivar, v dĺžke 0,330 km ako cestu I / 20 v novom kumulatívnom staničení 21,755 – 22,105 km. Zaradenie novovybudovaného úseku cesty v k.ú. SoIivar, v dĺžke 0,998 km ako cestu I / 20 v novom kumulatívnom staničení 22,105 – 23,103 km. Prečíslovanie existujúceho úseku cesty I / 80 v dĺžke 1,541 km na cestu I/68 v pôvodnom kumulatívnom staničení I / 80 0,282 – 1,823 km , a v novom kumulatívnom staničení I / 68 82,633 – 84,174 km. Vyradenie úseku existujúcej cesty I / 20 v k.ú. Solivar, v dĺžke 0,347, v pôvodnom kumulatívnom staničení 0,282 – 1,823. Predmetný úsek cesty sa prevedie do vlastníctva mesta Prešov a bude zaradený do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia. Vyradenie úseku existujúcej cesty I / 80 v k. ú. Solivar, v dĺžke 0,282 km. Predmetný úsek cesty sa zrekultivuje. - 1.10.2020.
Mapa  – usporiadanie cestnej siete v meste Prešov.

 • Vyradenie úseku existujúcej cesty III / 2307 v k. ú. Trstená, v okrese Tvrdošín v dĺžke 0,383 km v kumulatívnom staničení 0,00 – 0,383 km. Vyradený úsek sa prevedie do vlastníctva mesta Trstená a bude zaradený do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia. - 1.10.2020

 • Zaradenie novovybudovaného úsek cesty I / 64 v dĺžke 0,984 km v k. ú. Komárno, v novom kumulatívnom staničení 0,00 – 0,984 km. Prečíslovanie pôvodného úseku cesty I / 64 v dĺžke 1,319 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 0,00 – 1,319 km na cestu I/64a. - 15.9.2020
 • Zaradenie existujúcej časti miestnej komunikácie v k. ú. Poloma, v okrese Sabinov v dĺžke 0,100 km od uzlového bodu 2743A03400, v staničení 2,373 –2,473 km ako predĺženie cesty III / 3172 - 1.10.2020
 • Vyradenie úseku cesty III / 2210  v dĺžke 367 m, v pôvodnom staničení 0,000–0,367 km do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia / Ivachnová.– 1.6.2020 
 • Vyradenie úseku cesty III / 2354  v dĺžke 0,066 km, v pôvodnom staničení 0,000–0,066 km do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia / Bobrovník.– 1.6.2020
 • Vyradenie úseku cesty III / 3148  v dĺžke 0,770 km, v kumul. staničení 7,570 – 8,340 km v k.ú. Lesnica do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia.– 1.5.2020
 • Vyradenie úseku cesty III / 3046 v dĺžke 1,001 km, v kumul. staničení 0,000 – 1,001 km v k.ú. Lorinčík do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia.– 1.3.2020
 • Vyradenie úseku cesty I / 16 v dĺžke 205 m, v pôvodnom staničení 304,328 – 304,533 km do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia / Nové Hony.– 10.2.2020
 • Vyradenie úseku cesty I / 16 v dĺžke 425 m, v pôvodnom staničení 304,533 – 304,958 km do siete miestnych komunikácií ako miestna komunikácia / Ožďany. –10.2.2020
 • Nový úsek cesty III/1383 Macov – Blatná na Ostrove bol otvorený dňa 27.1.2020. Výstavbou rýchlostnej cesty R7 Dunajská Lužná – Holice  bola prerušená existujúca trasa cesty III/1383 medzi obcami Macov a Blatná na Ostrove. Preloženie cesty v predmetnom úseku sa zrealizovalo kvôli výstavbe rýchlostnej cesty R7. Preložka je zo začiatku úseku vedená v priamej trase existujúcej cesty III/1383, ktorá vedie z obce Macov a ďalej trasa pokračuje priamym úsekom nad plánovaným úsekom cesty R7 mostným objektom. Dĺžka preložky cesty je 457,925 m.

   


  ROK 2019

  ROK 2018- 2017

  ROK 2016- 2015

  ROK 2014- 2012    Aktualizované: 6.4.2021


Publikované: 22.5.2011


<máj 2021>
poutstštpisone
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Aktuálne

Stav aktualizácie - apríl 2021

Stav aktualizácie - apríl 2021

28.04.2021

V mesiacoch marec – apríl 2021 boli vykonané aktualizácie základných prehľadových máp, štatistické výstupy v tabuľkovej forme so stavom dát cestnej siete k 1.1.2021. Pre lepšiu orientáciu uverejňujeme zoznam aktualizovaných dokumentov aj s odkazmi na ich umiestnenie.

Viac…

Aktualizácia údajov CTEC

Aktualizácia údajov CTEC

20.03.2021

Dňa 19.3.2021 na Portáli IS MCS bola zverejnená aktualizácia údajov centrálnej technickej evidencie ciest so stavom údajov k 1.1.2021. Tieto údaje reprezentujú stav údajov cestnej siete SR za rok 2020; k tomuto stavu budú následne spracované datasety, štatistické výstupy a mapové dokumenty, ktoré budú postupne zverejňované na webovej stránke odboru cestnej databanky. Viac…

Nové úseky D1, D3

Nové úseky D1, D3

18.02.2021

Národná diaľničná spoločnosť 29.1.2021 otvorila nový úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, a  21.12.2020 otvorila takmer šesťkilometrový úsek diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec.

Viac…

Odkazy

 • Užitočné odkazy
 • Autorské práva
 • Mapa stránky
 • Technická podpora
 • Vyhlásenie o prístupnosti